Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

grudzień 2017

Archiwum (zawiera oferty nieaktualne)

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY ZE ZNAJOMOŚCIĄ J.FRANCUSKIEGO

Kod oferty:
S-01/21.12/17

Twoje zadania:

 • Obsługa realizacji, aktualizacji i monitoringu zamówień oraz dostaw,
 • Dążenie do budowania długotrwałych relacji z klientami,
 • Współpraca z innymi działami firmy,
 • Uczestnictwo w realizacji projektów międzynarodowych
   

Twoje kwalifikacje:

 • Komunikatywna  znajomość  j. francuskiego
 • Znajomość języka angielskiego będzie mile widziana,
 • Warunkiem koniecznym jest znajomość języka polskiego
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • Zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • Wysokich zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych.
Miejsce zatrudnienia:
Rzepin
 

 

DYREKTOR BIURA PROGRAMÓW UNIJNYCH I PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

Kod oferty:
S-01/20.12/17

Pracodawca: Uniwersytet Zielonogórski.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę.

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 • Nadzór nad wdrażaniem projektów unijnych realizowanymi przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Nadzór nad wdrażaniem projektów rozwojowych realizowanymi przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Nadzór i koordynacja realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków europejskich;
 • Koordynacja działalności podległych Prorektorowi ds. Rozwoju jednostek, które realizują projekty unijne lub rozwojowe;
 • Załatwianie spraw powstałych na płaszczyźnie kontaktów Prorektora z Instytucjami Zarządzającymi lub Pośredniczącymi dla horyzontalnych programów operacyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • Koordynacja w imieniu Prorektora ds. Rozwoju procesu wdrażania programów i strategii rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Senatu, Kolegium Rektorskiego i spotkań kierownictwa Uniwersytetu w zakresie kompetencji Prorektora ds. Rozwoju;
 • Obsługa merytoryczno-organizacyjna spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Rozwoju;
 • Bieżąca współpraca z kierownictwem oraz członkami zespołów projektowych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, innych)
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni;
 • Udział w organizacji przedsięwzięć związanych z reprezentowaniem uczelni przez Prorektora ds. Rozwoju;
 • Załatwianie spraw powstałych na płaszczyźnie kontaktów Prorektora z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organami administracji publicznej;
 • Koordynacja prac związanych z przygotowaniem porozumień i umów zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a innymi uczelniami, instytucjami naukowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami w zakresie realizacji projektów unijnych lub rozwojowych.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania kandydatów: 

 • Wykształcenie wyższe,
 • Staż pracy min. 5 lat - doświadczenie zawodowe (zarządzanie projektami unijnymi),
 • Umiejętność pracy w systemach SOWA oraz SL2014,
 • Znajomość programów regionalnych i horyzontalnych w Polsce, przede wszystkim Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, w zakresie środków dedykowanych szkołom wyższym,
 • Znajomość wytycznych UE w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Znajomość zasad udzielania zamówień publicznych w projektach UE;
 • Gotowość do udziału w szkoleniach, konferencjach itp.

Atutem będzie:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • Pełna dyspozycyjność i mobilność,
 • Umiejętności prowadzenia negocjacji,
 • Odporność na stres.

 

Pisemne oferty zawierające List motywacyjny, CV należy składać do dnia 5 stycznia 2018r. do godz. 12:00.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

REFERENT TECHNICZNY

Kod oferty:
S-01/19.12/17

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 • Obsługa urządzeń biurowych i laboratoryjnych, w tym konserwacja sprzętu laboratoryjnego, zgłaszanie napraw serwisowych, monitorowanie zasobów materiałów zużywalnych, sporządzanie i realizacja zamówień.
 • Prowadzenie rejestru pola spisowego WB10A10.
 • Podstawowe prace związane z aktywnością dydaktyczną Katedry (przedmioty realizowane na trzech kierunkach studiów licencjackich i magisterskich, w miarę potrzeb) oraz drobne prace administracyjne na rzecz Katedry.
 • Przygotowanie i obsługa laboratorium EPG (elektronicznej rejestracji zachowania się owadów podczas penetracji roślin)
 • Przygotowanie materiału laboratoryjnego: utrzymywanie i hodowla owadów oraz roślin, pobieranie materiału w terenie, przygotowanie odczynników chemicznych i preparatów mikroskopowych zgodnie z obowiązującą metodyką
 • Udział w prezentacjach okolicznościowych z okazji Festiwalu Nauki, Nocy Biologów itp.- pomoc w  przygotowywaniu wystąpień i zajęć praktycznych.
 • Przygotowanie sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do zajęć.
 • Inne prace zlecane przez Kierownika Katedry, w miarę aktualnych potrzeb

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Znajomości struktury Uczelni,
 • Obsługi uczelnianego systemu DZIEKANAT,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • Komunikatywności, samodzielności,
 • Zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności.
 • Wykształcenia wyższego - posiadania ukończonych studiów I stopnia na kierunku biotechnologia,
 • Wykazania się kontynuacją studiów na kierunku biotechnologia na poziomie II stopnia,
 • Wykazania się praktyką w zakresie laboratoryjnej oceny żywności (chemicznej i mikrobiologicznej),
 • Biegłej znajomości obsługi komputera, posiadania umiejętności obsługi pakietu Office,
 • Znajomości języków obcych - niemieckiego i angielskiego.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 10.00.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

DORADCA KLIENTA BIZNESOWEGO

Kod oferty:
S-02/19.12/17

Twoja rola:

 • Budowa własnej sieć Klientów Biznesowych
 • aktywne nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych
 • pomoc dla Klientów w rozwiązywaniu problemów energetycznych, optymalizowaniu rachunków
 • analiza sytuacji rynkowej na podległym terenie
 • raportowanie swoich wyników
 • status studenta ( studia zaoczne/niestacjonarne)

Wskazane prawo jazdy: Kategoria B

 

Praca w renomowanej firmie, w przyszłościowej branży energetycznej · brak górnego limitu zarobków: otrzymujesz podstawę i atrakcyjną prowizję od sprzedaży · możliwość awansu – sam wybierasz jak pokierujesz swoją karierą! · pakiet szkoleń, które zapewnią Ci wiedzę branżową i produktową oraz rozwiną Twoje umiejętności w zakresie sprzedaży i budowania relacji z klientem · niezbędne narzędzia pracy · możliwość udziału w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: zlecenie
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 40 h
Data rozpoczęcia pracy: 10.01.2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

KIEROWNIK MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

Kod oferty:
S-01/18.12/17

Miejsce pracy: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.

 

Wymagania/ predyspozycje:

 • Wykształcenie wyższe, staż pracy min. 5 lat - doświadczenie zawodowe (zarządzanie projektem unijnym, rozliczanie i administrowanie projektu)
 • umiejętność pracy w systemach SOWA oraz SL2014,
 • znajomość wytycznych UE w zakresie realizacji projektów finansowanych z EFS,
 • znajomość zasad zamówień publicznych,
 • gotowość do odbycia staży i szkoleń w zakresie symulacji medycznej,
 • umiejętności organizacyjne
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • umiejętności analityczne oraz umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywność, samodzielność
 • biegła znajomość obsługi komputera.


Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 • Koordynowanie realizacji projektu w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój, działanie 5.3.,
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej przy rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu,
 • przygotowanie dokumentów sprawozdawczych i raportów, w tym wniosków o płatność,
 • bieżąca aktualizacja wniosku o dofinansowanie,
 • nadzór, zarządzanie zespołem pracowników i Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarstwa UZ,
 • nadzór, zarządzanie wyposażeniem pracowni i pomieszczeń centrum (konserwacja, obsługa techniczna sprzętu, dbałość o bezpieczeństwo urządzeń, zlecanie napraw i przeglądów)
 • nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo-księgowych, zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.


Atutem będzie:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

  Rodzaj umowy: O pracę.

Pisemne oferty zawierające list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać do dnia 03.01. 2018r. do godz. 12.00.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Kod oferty:
S-01/15.12/17

Umowa na czas określony, 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, prawo administracyjne, politologia
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych,
 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • odbyta służba przygotowawcza.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o świadczenia, wprowadzanie danych do systemu komputerowego, pozyskiwanie danych poprzez system,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych oraz innych aktów prawnych i dokumentów wynikających z ustaw.

4. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny;  2) kserokopie świadectw pracy;  4)  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 6) oświadczenia kandydata (własnoręcznie podpisane) o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól
 

 

REFERENT W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kod oferty:
S-02/15.12/17

Umowa na czas określony, 1 etat.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: administracja,  marketing i zarządzanie, politologia, socjologia, praca socjalna,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych,
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność interpretacji i stosowania odpowiednich przepisów prawa,
 • mile widziany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji publicznej
 • odbyta służba przygotowawcza.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wprowadzanie danych w systemy komputerowe, sporządzanie list wypłat oraz korespondencji,
 • prowadzenie rejestrów i statystyk,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych oraz innych aktów prawnych i dokumentów wynikających z ustaw.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny; 2) kserokopie świadectw pracy; 4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 6) oświadczenia kandydata (własnoręcznie podpisane) o: a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, b) braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 5 stycznia 2018r.

Miejsce zatrudnienia:
Nwa Sól
 

 

REFERENT W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kod oferty:
S-03/15.12/17

Umowa na czas określony, 0,5 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: administracja,  marketing i zarządzanie, politologia, socjologia, praca socjalna,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych,
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność interpretacji i stosowania odpowiednich przepisów prawa,
 • mile widziany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji publicznej
 • odbyta służba przygotowawcza.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wprowadzanie danych w systemy komputerowe, sporządzanie list wypłat oraz korespondencji,
 • prowadzenie rejestrów i statystyk,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych oraz innych aktów prawnych i dokumentów wynikających z ustaw.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny; 2) kserokopie świadectw pracy; 4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 6) oświadczenia kandydata (własnoręcznie podpisane) o: a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, b) braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 5 stycznia 2018r.

Miejsce zatrudnienia:
Nwa Sól
 

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Kod oferty:
S-01/14.12/17

Wymagania:
- umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych - dobra organizacja pracy - komunikatywność

Obowiązki: - obsługa administracyjna sekretariatu - dbanie o prawidłowy obieg dokumentów - archiwizacja dokumentów - obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej - obsługa telefoniczna sekretariatu

 

Informacje dodatkowe:
Mile widziane osoby niepełnosprawne. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy. W temacie prosimy o wpisanie nazwy stanowiska oraz miasta.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Data rozpoczęcia pracy: 12.2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

EDYTOR DANYCH - SKLEP INTERNETOWY

Kod oferty:
D-01/14.12/17

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne.
 • Od kandydata oczekujemy sumienności, samodzielności, dokładności oraz znajomości systemu e-commerce PrestaShop.

Zadania:

Wprowadzanie danych o produktach do sklepu internetowego na podstawie otrzymanych danych.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Godzinowy wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
Wynagrodzenie: do uzgodnienia
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Informacje dodatkowe: W przyszłości możliwość szerszej współpracy obejmującej elementy copywritingu oraz stałej pracy po ukończeniu studiów.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA

Kod oferty:
S-02/14.12/17

Jeżeli chcesz:

- zdobyć doświadczenie w obsłudze klienta i w pracy zespołowej; - nauczyć się budowania relacji z klientem i cierpliwości do ludzi, to jest praca dla Ciebie.

 

Co otrzymasz:
* pracę w miłej atmosferze * atrakcyjne wynagrodzenie *posiłki pracownicze w korzystnej cenie * atrakcyjne systemy premiowania * szkolenia niezbędne do pracy w restauracji * szansę na rozwój, w tym liczne rekrutacje wewnętrzne

 

Czego potrzebujesz: * chęci do pracy- nie wymagamy doświadczenia, ponieważ zapewniamy pełne szkolenie! * książeczkę sanitarno-epidemiologiczną ( jeśli nie masz pomożemy Ci ją wyrobić)
Znajomość języków obcych: Poziom podstawowy

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie lub umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: Elastyczny grafik - sam decydujesz.
Data rozpoczęcia pracy: Styczeń 2018 r.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRACOWNIK BIUROWY

Kod oferty:
S-03/14.12/17

Wymagania :
- komunikatywność - dobra organizacja pracy - sprawna obsługa komputera i urządzeń biurowych - dokładność - nienaganna kultura osobista

Obowiązki: - obsługa przychodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej - obsługa telefoniczna biura i łączenie rozmów - organizacja logistyczna spotkań - wykonywanie poleceń przełożonego

 

Informacje dodatkowe:
Mile widziane osoby uczące się zaocznie. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy. W temacie prosimy o wpisanie nazwy stanowiska oraz miasta.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Data rozpoczęcia pracy: 12.2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

KOORDYNATOR PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

Kod oferty:
S-01/13.12/17

Zadania:

• Współpraca z Klientem w zakresie planowania i realizacji procesu rekrutacyjnego

• Raportowanie Klientowi działań rekrutacyjnych oraz ewidencjonowanie zamówień

• Realizacja działań związanych z przygotowaniem pracowników do pracy (przygotowanie dokumentów)

• Obsługa pracowników tymczasowych/zleceniobiorców w trakcie zatrudnienia

• Koordynacja obiegu dokumentów

• Budowanie pozytywnego wizerunku oraz trwałych relacji z klientami

 

Oczekiwania:

• Doświadczenie w obszarze obsługi klienta/administracji/rekrutacji

• Wykształcenie wyższe (Zarządzanie/Administracja)

• Czynne prawo jazdy kat. B - warunek konieczny

• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

• Znajomość prawa pracy, rozliczania czasu pracy oraz ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – mile widziana

• Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz staranność i skrupulatność w realizacji obowiązków

• Umiejętność analitycznego myślenia

 

Oferujemy:

• Umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku         

• Możliwość rozwoju w strukturach Grupy Kapitałowej

• Profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu

• Dostęp do atrakcyjnej oferty benefitów

• Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

• Możliwość pracy w otwartym i zgranym zespole

Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól
 

 

INFORMATYK

Kod oferty:
S-02/13.12/17

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • administracja siecią komputerowa, instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania funkcjonującego w Ośrodku;
 • przygotowywanie programów komputeryzacji urzędu i merytoryczny nadzór nad
 • ich wdrażaniem;
 • usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu sprzętu i oprogramowania zainstalowanego w poszczególnych działach;
 • obsługa systemów sprawozdawczości w zakresie wczytywania oraz przesyłania sprawozdań;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w urzędzie;

Wszystkie informacje dotyczące tej oferty dostępne są w siedzibie BK.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe – kierunek informatyka oraz 4 lata stażu pracy;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi
 • na serwerach, znajomość systemów operacyjnych: klasy windows server 2003/2012/2016 na poziomie administratorskim;
 • dobra znajomość środowiska active directory  na poziomie administratorskim;
 • znajomość środowiska baz danych ms sql, firebird - na poziomie administratorskim;
 • znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych;
 • teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu systemów i sieci informatycznych, bezpieczeństwa informacji, budowania strategii informatycznych;

  Wszystkie informacje dotyczące tej oferty dostępne są w siedzibie BK.

 • Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny; 2) kserokopie świadectw pracy; 4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 6) oświadczenia kandydata (własnoręcznie podpisane) o:
  a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  b) braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 29 grudnia 2017r.
Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól
 

 

KALKULANT W ZAKŁADZIE PIECÓW TOPIALNYCH

Kod oferty:
S-01/12.12/17

Kluczowe zadania:

 • Tworzenie kalkulacji (wyceny) pieców topialnych
 • Pomoc w opracowaniu wytycznych do otwierania zleceń produkcyjnych
 • Opracowywanie rysunków ofertowych
 • Wsparcie zespołu sprzedażowego

 

Wykształcenie:

 • Wykształcenie minimum wyższe inżynierskie, preferowany kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS
 • Office, w szczególności programu Excel
 • Podstawowa znajomość obsługi programu Inventor

Doświadczenie zawodowe:

 • Stawiając na rozwój młodej i dynamicznej kadry poszukujemy kandydatów z niewielkim doświadczeniem zawodowym (1 -3 lata) oraz rozpoczynających karierę zawodową
 • Umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność współpracy w grupie
 • Kreatywność i samodzielność

 

Oferujemy

 • Ciekawą i niemonotonną pracę nad niepowtarzalnymi projektami w kreatywnym i dynamicznym
 • zespole
 • Możliwość awansu zawodowego
 • Partnerską atmosferę pracy

W naszej firmie:

 • Przedsiębiorczość i innowacyjność należą do kluczowych wartości
 • Decyzje podejmowane są sprawnie
 • Od każdego pracownika oczekujemy wpływania na przyszły kształt organizacji
Miejsce zatrudnienia:
Świebodzin
 

 

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA

Kod oferty:
S-02/12.12/17

Poszukiwani studenci absolwenci ze znajomością języków obcych:

 • Język francuski - wykształcenie kierunkowe
   
 • Język hiszpański (wskazana znajomość dobra/ bardzo dobra języka)
 • Język włoski (wskazana znajomość dobra/ bardzo dobra języka)
 • Język czeski (wskazana znajomość dobra/ bardzo dobra języka)

 

Zadania: - mailowa i telefoniczna obsługa klienta -przyjmowanie i obsługa zamówień - obsługa reklamacji od klientów -udzielanie informacji na temat oferty

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8 godzin

Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Kod oferty:
S-03/12.12/17

Zadania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi w wieku 3-6 lat, w zakresie min. programowego wychowania przedszkolnego.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe: Pedagogika - edukacja przedszkolna

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę (Karta Nauczyciela)
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 25/25 (cały etat)
Wynagrodzenie: 2294,00 zł. brutto (jako n-l stażysta)
Data rozpoczęcia pracy: praca od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Czerwieńsk
 

 

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kod oferty:
S-01/08.12/17

Nauczanie języka angielskiego w gimnazjum.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe - filologia angielska
 • Wskazane prawo jazdy kat. B.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: zastępstwo
Godzinowy wymiar zatrudnienia: od 13/18 do 18/18
Data rozpoczęcia pracy: 02 stycznia 2018 r.

Miejsce zatrudnienia:
Radoszyn

 

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Kod oferty:
S-02/08.12/17


Przyjmę systematyczną i rzetelną osobę do pracy biurowej, wszechstronnie uzdolnioną, z dobrą dykcją, z dobrym opanowaniem klawiatury. *

Praca w pełnym wymiarze godzin polegająca między innymi na utrzymywaniu stałych telefonicznych kontaktów z klientami.

Wskazane prawo jazdy: kat. B*

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8
Data rozpoczęcia pracy: 15.12.2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

 

JUNIOR ENGINEER

 

Kod oferty:
S-01/07.12/17

Opis stanowiska:

 • Konfiguracja, testy i instalacja oprogramowania nagrywającego systemy ATC
 • Instalacja okablowania oraz osprzętu w szafach serwerowych (RACK)
 • Zestawianie, obsługa i naprawa systemów nagrywających
 • Prowadzenie wsparcia technicznego (zarówno zdalnego jak i bezpośredniego)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane o profilu informatycznym)
 • Dobra znajomość systemu operacyjnego Windows (preferowane Windows Server)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Gotowość do częstych wyjazdów zagranicznych (po okresie próbnym)
 • Zdolności analityczne i planistyczne
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji

Mile widziane:

 • Doświadczenie w serwisowaniu sprzętu IT
 • Szkolenie SEP instalator

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez korzystanie ze szkoleń
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę w zespole doświadczonych inżynierów
 • Międzynarodowe środowisko oraz koleżeńską atmosferę pracy.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. KONTROLI JAKOŚCI

Kod oferty:
S-02/07.12/17

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Kontrolę przestrzegania standardów jakościowych firmy,
 • pobieranie próbek.
 • Kontrolę wizualną towaru przeznaczonego do wyjścia.


Wymagania:

 • Wykształcenie: biotechnologia / biologia
 • Znajomość języków obcych: Mile widziana
 • Prawo jazdy: Dodatkowy atut

 

ARUNKI ZATRUDNIENIA
Data rozpoczęcia pracy: 1.01.2018

Oferujemy:
- umowę o pracę - atrakcyjne wynagrodzenie stosownie do posiadanego wykształcenia i doświadczenia - możliwość zdobycia cennego doświadczenia w pracy związanej z produkcją żywności w międzynarodowym koncernie - pracę w miłym i doświadczonym zespole

Miejsce zatrudnienia:
Słubice
 

 

ANALITYK DANYCH

Kod oferty:
S-01/06.12/17

Obowiązki:

 • Przygotowywanie raportów, analiz oraz prognoz na podstawie danych gromadzonych w systemach wewnętrznych oraz w oparciu o źródła zewnętrzne
 • Opracowywanie raportów z wyników i procesów sprzedażowych w oparciu o zagraniczne strony www
 • Gromadzenie danych oraz tworzenie rekomendacji i prognoz w oparciu o pozyskane dane
 • Monitorowanie działań konkurencji firmy
 • Kontakt z zagranicznymi partnerami w ramach prowadzonych prac

 

Wymagania:

 • Znajomość zagadnień z zakresu analizy danych oraz ich poprawnej interpretacji
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze analiz w szczególności analiz sprzedażowych oraz w prowadzeniu projektów
 • Umiejętność analitycznego myślenia, kojarzenia faktów i wyciągania logicznych wniosków
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel na poziomie zaawansowanym)
 • Skrupulatność, dokładność i dociekliwość
 • Chęć ciągłego uczenia się i rozwoju
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w grupie
 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (mile widziana znajomość j. angielskiego)
 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki z zakresu ekonomii i marketingu

 

Oferujemy:

 • Pracę w centrali nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmy o zasięgu globalnym
 • Współpracę z młodym i pełnym ambicji zespołem profesjonalistów otwartych na nowe inicjatywy
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę wraz z systemem premiowym i dofinansowaniem pakietu sportowego (karta Multisport Plus) oraz prywatnej opieki medycznej
 • Konkurencyjny pakiet świadczeń pracowniczych i wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. MASTER DATA

Kod oferty:
S-02/06.12/17

Opis stanowiska:

 • Stałe zarządzanie jakością gromadzonych danych w bazach danych całej grupy
 • Projektowanie nowych obszarów danych podstawowych i wsparcie podczas wdrażania zmian w systemach, przy zachowaniu integralności baz danych
 • Dbanie o efektywność procesów gromadzenia i przetwarzania danych
 • Przygotowywanie procedur wspierających standaryzację procesów w obszarze Master Data
 • Uczestnictwo i wsparcie kluczowych projektów (m.in. projektowania i wdrażania Hurtowni Danych)
 • Tworzenie analiz i raportów wspierających pracę menedżerów różnych szczebli zarządzania

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub ew. ostatni rok studiów (preferowane kierunki informatyczne, ekonomiczne)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • Umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych
 • Praktyczna znajomość zasad funkcjonowania relacyjnych baz danych (mile widziane doświadczenie w pracy z hurtownią danych)
 • Umiejętność analitycznego myślenia, kojarzenia faktów i wyciągania logicznych wniosków
 • Skrupulatność, dokładność i dociekliwość
 • Chęć ciągłego uczenia się i rozwoju oraz otwartość na nowe pomysły
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w grupie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

 

Oferujemy:

 • Możliwość objęcia nowoutworzonego stanowiska w ramach struktury Organizacji
 • Pracę w centrali nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmy o zasięgu globalnym
 • Współpracę z młodym i pełnym ambicji zespołem profesjonalistów otwartych na nowe inicjatywy
 • Elastyczny czas pracy
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • Konkurencyjny pakiet świadczeń, m.in. dofinansowanie pakietu sportowego (karta Multisport Plus) i prywatnej opieki medycznej.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

ASYSTENT SPRZEDAŻY

Kod oferty:
S-01/05.12/17

Praca dla studentów/ absolwentów UZ.

Zadania:

 • Odpowiedzialność za wspomaganie procesu sprzedaży zarówno w sklepie stacjonarnym jak i internetowym.

  Wymagania:
 • Umiejętności w nawiązywaniu kontaktów,
 • biegłość w stosowaniu nowych technologii,
 • podstawowa znajomość angielskiego lub niemieckiego.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: O prace
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 10-18
Data rozpoczęcia pracy: styczeń 2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRACA DORYWCZA

Kod oferty:
D-01/04.12/17

Praca polega na wprowadzaniu danych do systemu sklepu internetowego.

 

Osoba pracuje zdalnie - otrzymuje materiały mailem - mailem rozlicza się z pracy. Do pracy niezbędna jest znajomość oprogramowania sklepu Presta Shop oraz Excel, plików csv oraz xml.

Przy dobrej współpracy możliwe również dodatkowe zlecenia polegające na edycji istniejących już opisów produktów.

 

Predyspozycje osobowościowe: Dokładność, sumienność

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Wynagrodzenie: 15 zł netto za 20 rekordów
Data rozpoczęcia pracy: 2017.12.11

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

INŻYNIER BUDOWY/ ADMINISTRATOR/KA KONTRAKTU

Kod oferty:
S-01/01.12/17

Praca przy budowie hali produkcyjnej (budownictwo ogolne).

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad bieżącym obiegiem dokumentacji na potrzeby budowy (wnioski materiałowe, wystąpienia, dokumentacja Projektowa)
 • sporządzenia obmiarów, przedmiarów robót
 • udział w naradach z Inwestorem, Inspektorami Nadzoru
 • nadzór nad dokumentacją Powykonawczą.

Praca w większości czasu w biurze budowy w Zielonej Górze.

 


Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe - budownictwo

 

Oferujemy:
-możliwość zdobycia doświadczenia na budowie
- atrakcyjne wynagrodzenie

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy – o pracę lub umowa zlecenie
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8
Data rozpoczęcia pracy: Grudzień 2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Kod oferty:
S-02/01.12/17

Do zadań specjalisty w salonie należy bezpośrednia obsługa klientów.

Doświadczenie w sprzedaży jest mile widziane ale jeśli ktoś takiego nie posiada to liczy się potencjał*

Każdy pracownik rozpoczynający współpracę z firmą  przechodzi pakiet adaptacyjny w skład którego wchodzą zarówno szkolenia sprzedażowe, webinaria, couching, mentoring itd.

 

Jeśli lubisz pracę z ludźmi, interesujesz się nowymi technologiami, działasz skutecznie i z pasją to zapraszamy do naszego zespołu.*

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: elastyczny grafik pracy
Data rozpoczęcia pracy: 01.12.2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kod oferty:
S-03/01.12/17

Wymagania:

 • Wykształcenie: filologia angielska/EWiP z j. angielskim
 • Wymagane prawo jazdy kat. B, własne auto.

 

Czekam na osobę otwartą, kreatywną, z motywacją do pracy, która uwielbia dzieciaki, jest odpowiedzialna, empatyczna i cierpliwa - umiejętność/pasja w pracy z dziećmi - kreatywność - samodzielność - komunikatywność/otwartość*

 

Pracodawca oferuje:
- szkolenie z metody - pomoce i materiały do zajęć - wsparcie merytoryczne Możliwość zdobycia umiejętności i doświadczenia w zakresie: - pracy z dziećmi metodą muzyczno-ruchową; - współpracy z kadrą placówek, z rodzicami, opiekunami itp.; - planowania, organizowania

 

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Wynagrodzenie: do uzgodnienia
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce pracy:

Zielona Góra - 1 etat

Świebodzin - 1 etat
 

 

NAUCZYCIEL EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ/ TERAPEUTA DZIECI Z AUTYZMEM

Kod oferty:
S-04/01.12/17

Opis:

Praca na poziomie edukacji wczesnoszkolnej z uczniami ze spektrum autyzmu. Wsparcie terapeutyczne uczniów i ich rodzin w terapii. 

Około 6 godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz około 2 godziny na przygotowanie do zajęć i konsultacje z rodzicami/specjalistami. Nacisk na pracę grupową, współpracę specjalistów w celu podnoszenia kompetencji uczniów.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe: edukacja  przedszkolna/edukacja uczniów z autyzmem / oligofrenopedagogika

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen etat
Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2018

Miejsce zatrudnienia:
Głogów
 

* - wersja pracodawcy

Archiwum (zawiera oferty nieaktualne)