Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

luty 2018

Archiwum (zawiera oferty nieaktualne)

 

PROJECT MANAGER ASSISTANT

Kod oferty:
S-01/28.02/18


Requirements:

- Good knowledge of MS Office (especially MS Excel) - Interpersonal skills for building good relationships with the team - Ability to take responsibility for the tasks realization and high-quality assurance - Fulfilling commitments and willingness to show initiative - Good knowledge of English (B2)

Responsibilities:

- Support Project Managers in their daily work - Preparation of project documentation - Preparing reports - Taking care of proper information flow in the department - Data management in the internal systems (holidays, sick leaves, assignments to the project) - Coordination and execution daily administrative tasks - Coordination project management activities, resources, equipment and information - Analyzing training needs and building competence development plans together with Software Engineers and Project Managers - Support recruitment by co-organizing company events.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8 godzin
Data rozpoczęcia pracy: 01/03/2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

DORADCA KONSUMENTA

Kod oferty:
S-02/28.02/18

Zadania:

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz konsumentów. Porady, interwencje, sporządzanie pism procesowych.

 

Preferujemy osoby z wykształceniem prawniczym lub kończące studia prawnicze (kierunek - prawo)

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Zlecenie
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 22 tygodniowo
Wynagrodzenie: do negocjacji
Data rozpoczęcia pracy: 1 marca

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

INSTRUKTOR KULTURALNO OŚWIATOWY

Kod oferty:
S-01/27.02/18

Wymagania:
- wykształcenie wyższe lub licencjat, lub studenci po ukończonym min. II roku (kierunki związane z animacją k-o, artystyczne, pedagogiczne i inne związane z organizacją zajęć twórczych i pokrewne), - ukończone dodatkowe kursy kierunkowe, - mile widziana u kandydatów umiejętność gry na instrumentach, zdolności teatralne, umiejętności plastyczne i inne zdolności artystyczne.

Wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, ewentualnie referencje z poprzednich miejsc pracy, w momencie rozpoczęcia wykonywania zlecenia aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologiczna i ubezpieczenie OC.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Zlecenie
Data rozpoczęcia pracy: 22.06.2018

Miejsce pracy:
Polska
 

 

INSTRUKTOR SPORTOWO – TURYSTYCZNY

Kod oferty:
S-02/27.02/18

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub licencjat, lub studenci po ukończonym min. II roku (kierunki związane z wychowaniem fizycznym, rekreacją, inne związane z organizacją aktywności ruchowej), - kursy instruktorskie z różnych dyscyplin sportu lub rekreacji.

Wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, ewentualnie referencje z poprzednich miejsc pracy, w momencie rozpoczęcia wykonywania zlecenia aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologiczna i ubezpieczenie OC.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Zlecenie
Data rozpoczęcia pracy: 22.06.2018

Miejsce pracy:
Polska
 

 

KIEROWNIK PLACÓWKI WYPOCZYNKU

Kod oferty:
S-03/27.02/18

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (kierunki związane z przedsiębiorczością, pedagogiką, geografią, biologią, wychowaniem fizycznym i animacją k-o), - czynny nauczyciel (emerytowany) lub instruktor harcerstwa w stopniu co najmniej podharcmistrza - ewentualnie ukończone studia podyplomowe z zakresu kierowania placówką oświatową, uprawnienia kierownika placówki wypoczynku, - min. 3 letni staż pedagogiczno-opiekuńczy.

Wymagane dokumenty:

CV, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, ewentualnie referencje z poprzednich miejsc pracy, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, w momencie rozpoczęcia wykonywania zlecenia aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologiczna i ubezpieczenie OC.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Zlecenie
Data rozpoczęcia pracy: 22.06.2018

Miejsce pracy:
Polska
 

 

PSYCHOLOG

Kod oferty:
S-04/27.02/18

Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe (psychologia), podyplomowe z zakresu: socjoterapii, profilaktyki uzależnień, diagnozy i terapii pedagogicznej, profilaktyki i resocjalizacji, psychoprofilaktyki, pomocy psychologicznej, terapii rodziny lub pedagogika i praca socjalna i podyplomowe jak poprzednie, - ukończone dodatkowe kursy kierunkowe (np. kursy pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym organizowane przez PARPA lub inny podmiot), - dodatkowe szkolenia.

Wymagane dokumenty:

CV, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, ewentualnie referencje z poprzednich miejsc pracy, w momencie rozpoczęcia wykonywania zlecenia aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologiczna i ubezpieczenie OC.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Zlecenie
Data rozpoczęcia pracy: 22.06.2018

Miejsce pracy:
Polska
 

 

RATOWNIK WOPR

Kod oferty:
S-05/27.02/18

Wymagania:

- uprawnienia Ratownika WOPR, Ratownika Wodnego WOPR, Ratownika Wodnego WOPR Morskiego, - ukończony i aktualny kurs pierwszej pomocy KPP, - inne szkolenia dodatkowe np. posiadanie uprawnień instruktora sportu - dyscyplina pływanie.

Wymagane dokumenty:

CV, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, ewentualnie referencje z poprzednich miejsc pracy, w momencie rozpoczęcia wykonywania zlecenia aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologiczna i ubezpieczenie OC.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Zlecenie
Data rozpoczęcia pracy: od 22.06.2018

Miejsce pracy:
Polska
 

 

JUNIOR RECRUITMENT SPECIALIST

Kod oferty:
S-01/23.02/18

Department/Project Description

 • We are looking for a Junior Specialist (replacement employment contract) who will support recruitment and employer branding activities in our company. You will join a dynamic organization which enables its employees to follow their chosen career path and to expand their professional competencies. Together we are a team that promotes open communication, free exchange of ideas and initiatives. We value creativity, energy and desire to change the traditional recruitment paths. 

 

 

Job Description

 • At least 1 year of experience in recruitment
 • Experience in conducting and coordinating recruitment processes
 • Knowledge of methods and sources of active acquisition of candidates
 • Knowladge in planning and executing Employer Branding activities
 • Proficiency in MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Good English knowledge
 • High level of interpersonal skills and ability to work in team
 • Self-reliance and good organizational skills
 • Openness and creative approach to recruitment activities
 • Experience in working in an international environment will be a plus

 

Job Responsibilities

 • Planning and conducting recruitment process for IT positions
 • Implementing passive and active recruitment methods
 • Pre-selection of candidates and conducting interviews
 • Initiatives with proposing new ways of reaching candidates
 • Building long-term relations with candidates
 • Building and strengthening relationships with hiring managers
 • Conducting activities building positive image of employer.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. SKARG I INTERWENCJI

Kod oferty:
S-01/22.02/18

Główne obowiązki:

 • Udział w przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg oraz wniosków o interwencje na działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych;
 • udział w sporządzaniu odpowiedzi na zapytania, z zakresu telekomunikacji i poczty, kierowane do Urzędu przez abonentów i użytkowników usług telekomunikacyjnych i pocztowych;
 • udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie nakładania kar pieniężnych za niewypełnianie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków przewidzianych w ustawie Prawo telekomunikacyjne.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o ochronie konkurencji i konsumentów, o prawach konsumenta;
 • wiedza na temat funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz zakresu systemów telekomunikacyjnych;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • posiadanie kompetencji; wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dokumenty należy przesłać do dnia 2 marca 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu).

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

KONTROLER JAKOŚCI

Kod oferty:
S-02/22.02/18

Wymagania:

 • Wykształcenie: technologia żywności
 • Znajomość języków obcych: j.angielski, j. niemiecki

 

Predyspozycje osobowościowe:
-umiejętność pracy w zespole -gotowość do pracy na 3 zmiany -mile widziana znajomość SZJ BRC oraz GMP, GHP, HACCP

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: czas określony
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA

Kod oferty:
S-01/21.02/18

Wymagania/ predyspozycje:

 • Wyższe wykształcenie techniczne, mile widziane w kierunku budownictwa,
 • podstawy kosztorysowania (Norma),
 • znajomość programu AutoCad,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • znajomość branży budowlanej,
 • prawo jazdy kat: B,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • komunikatywność,
 • umiejętności organizacyjne,
 • dokładność i rzetelność.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8 godzin/5 dni w tygodniu
Data rozpoczęcia pracy: marzec 2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

KASJER/SPRZEDAWCA

Kod oferty:
S-02/19.02/18

Praca w: Dziale Gastronomicznym/Dziale Operacyjnym.

Będziesz:

• Dbać o poprawne saldo kasy, • obsługiwać kasy fiskalne i terminale kart płatniczych, • rozliczać środki płatnicze, wydawać resztę, • obsługiwać klientów, doradzać im w kwestii wyboru określonych produktów, • dbać o porządek w sklepie/restauracji i estetykę miejsca pracy, • dbać o prawidłowe rozmieszczenie towarów oraz prawidłowe oznaczenie cen, • przygotowywać zwroty towarów, • przyjaźnie witać oraz żegnać klientów odwiedzających sklep/restaurację oraz dbać o ich satysfakcję.

 

Wymagania:

• Znajomość zasad obsługi klienta, • energiczna i przyjazna osobowość, • sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków, • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (dodatkowy atut), • znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego (dodatkowy atut). Jesteś osobą: • która dobrze czuje się w pracy w zespole, • której nie brakuje entuzjazmu i pozytywnej energi, • która z pasją podchodzi do pracy z klientem, • która jest gotowa do pracy również popołudniami i w weekendy, • która jest sumienna i odpowiedzialna, • która potrafi komunikować się po angielsku lub niemiecku (dodatkowy atut), • która chce pracować w pełnym wymiarze lub dorywczo.

 

Oferujemy:

 • Pełne przeszkolenie względem pełnionej roli oraz potrzebną pomoc,
 • Bezpłatny wstęp do naszego parku rozrywki i innych parków rozrywki oraz zniżki na towary w naszych firmowych sklepach i w punktach gastronomicznych parku.

  WARUNKI ZATRUDNIENIA
  Rodzaj umowy: umowa o pracę/umowa zlecenie
  Godzinowy wymiar zatrudnienia: w zależności od możliwości studenta
  Data rozpoczęcia pracy: maj 2018
Miejsce zatrudnienia:
Kownaty
 

 

ANIMATOR

Kod oferty:
D-01/19.02/18

Będziesz:
• Serdecznie witał i żegnał wszystkich gości odwiedzających nasz park, • nosił kostium wybranej postaci bajkowej podczas spotkań, powitań i pokazów, • zabawiał gości jako postać kostiumowa oraz wykonywał ruchy zgodne z ustaleniami, • pozował do zdjęć oraz nawiązywał pozytywne relacje z naszymi gośćmi, w szczególności z dziećmi będąc dla nich autorytetem/nauczycielem, a jednocześnie przyjacielem, • odpowiedzialny za utrzymanie porządku w miejscu pracy oraz wykonywanie obowiązków zgodnie z przyjętymi normami bezpieczeństwa, • uczestniczył w imprezach organizowanych w praku.

 

Jesteś osobą:
• Która dobrze czuje się w pracy w zespole, • której nie brakuje entuzjazmu i pozytywnej energi, • która z pasją podchodzi do pracy z klientem, • która uwielbia aktywną pracę poprzez taniec, śpiew i zabawę, • która uwielbia spędzać czas z dziećmi, • która jest gotowa do pracy również popołudniami i w weekendy, • która jest sumienna i odpowiedzialna, • która posiada fizyczne predyspozycje do pracy w kostiumie na całe ciało (tj. tolerancja na ciepło, widzenie peryferyjne i ograniczenie ruchu), • która potrafi komunikować się po angielsku lub niemiecku (dodatkowy atut), • która chce pracować w pełnym wymiarze lub dorywczo.

Nie wymagamy doświadczenia – oferujemy Ci pełne przeszkolenie względem pełnionej roli oraz potrzebną pomoc.


Oferujemy dla naszych pracowników TeamCard, oferującą bezpłatny wstęp do naszego parku rozrywki i innych parków rozrywki oraz zniżki na towary w naszych firmowych sklepach i w punktach gastronomicznych parku.


WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę/umowa zlecenie
Godzinowy wymiar zatrudnienia: w zależności od możliwości studenta
Data rozpoczęcia pracy: maj 2018
Miejsce zatrudnienia:
Kownaty
 

 

OPERATOR ATRAKCJI
(DZIAŁ OPERACYJNY)

Kod oferty:
D-02/19.02/18

Będziesz:
• Obsługiwał różne atrakcje w parku, • przyjaźnie witał gości odwiedzających atrakcje, za które jesteś odpowiedzialny • odpowiedzialny za sprawne wsiadanie i zsiadanie gości z atrakcji • kontrolował system zabezpieczeń (zapięcie i sprawdzenie pasów) • dbał o miejsce pracy tak, aby było bezpieczne i czyste • mógł pełnić także inne role, np. animatora lub kasjera

 

Jesteś osobą:
• Która dobrze czuje się w pracy w zespole • która z pasją podchodzi do pracy z klientem • która jest gotowa do pracy również popołudniami i w weekendy • która jest sumienna i odpowiedzialna • która potrafi komunikować się po angielsku lub niemiecku (dodatkowy atut) • która chce pracować w pełnym wymiarze lub dorywczo

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę/umowa zlecenie
Godzinowy wymiar zatrudnienia: w zależności od możliwości studenta
Data rozpoczęcia pracy: maj 2018

Miejsce zatrudnienia:
Kownaty
 

 

C/C++ DEVELOPER (JUNIOR)

Kod oferty:
S-01/16.02/18

Our goal is to provide users with complete, sufficient technical solutions for better experience of their favorite entertainment.

As a part of the team you will work together with other developers, QA engineers and software architects on creating, developing and maintaining a unique service that is about to be used by millions of people around the world!
You will develop new features, review code of your colleagues and, of course, fix bugs You will work together with experienced developers and mentors. That will give you a great opportunity to improve your skills. You will learn how to work within an agile environment with good practices like e.g. Continuous Integration, code reviews and many others.

 

Requirements:
- C/C++ programming skills, - knowledge about data structures and algorithms, - analytical mindset and problem-solving skills, - understanding of any version control system (GIT, SVN), - basic knowledge about Linux operating system and networks, - ability to easily read the documentation in English.

Nice to have:
- understanding of good programming practices and principles, - experience in designing and implementing embedded software, - experience with other languages like e.g. .NET C#, - knowledge about relational databases and SQL language, - experience in unit testing.

We offer:
- different kinds of employment contract (permanent or B2B), - competitive salary depending only on your experience, - flexible work time and remote work when you need it, - fully-equipped new company office, - social benefits (e.g. private health care, sports card, English lessons), - friendly atmosphere, - fascinating and challenging projects.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Godzinowy wymiar zatrudnienia: Pełny etat
Data rozpoczęcia pracy: 01.03.2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

NET DEVELOPER (JUNIOR)

Kod oferty:
S-02/16.02/18

As a part of the team you will work together with other developers, QA engineers and software architects on creating, developing and maintaining a unique service that is about to be used by millions of people around the world! You will develop new features, review code of your colleagues and, of course, fix bugs You will work together with experienced developers and mentors. That will give you a great opportunity to improve your skills. You will learn how to work within an agile environment with good practices like e.g. Continuous Integration, code reviews and many others.

You will create different types of applications (web, mobile, desktop) and never get bored. We want you to develop together with us! Together with the team you will have the opportunity to decide about the architecture, tools, etc. Your ideas will always be heard and appreciated. You will work in an agile environment with a real start-up atmosphere. We offer great opportunities for IT specialists who want to take part in something big and exciting.


Requirements:
- C# programming skills, - practical knowledge of .NET Framework, - knowledge about relational databases (e.g. Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL) and SQL/T-SQL language, - analytical and object-oriented mindset, - understanding of any version control system (GIT, SVN), - ability to easily read the documentation in English.

Nice to have:
- experience with Web Services and API’s – REST, SOAP, JSON, XML, - understanding of good programming practices and principles (SOLID, KISS, DRY), - experience in ASP.NET MVC5 and WebAPI 2, - practical knowledge about unit testing (e.g. NUnit), - experience with other languages like e.g. C++, - understanding of architectural and design patterns, - basic knowledge about networks (TCP/IP).

We offer:
- different kinds of employment contract (permanent or B2B), - competitive salary depending only on your experience, - flexible work time and remote work when you need it, - fully-equipped new company office, - social benefits (e.g. private health care, sports card, English lessons), - friendly atmosphere, - fascinating and challenging projects.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Godzinowy wymiar zatrudnienia: Pełny etat
Miejsce zatrudnienia: Zielona Góra
Data rozpoczęcia pracy: 01.03.2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

WYCHOWAWCA KOLONIJNY

Kod oferty:
D-01/16.02/18

Zadania:

 • Opieka wychowawcza,
 • nadzór nad bezpieczeństwem uczestników,
 • realizacja programu pobytu,
 • wykonywanie czynności określonych przez kierownika placówki wypoczynku, przywóz i odwóz dzieci.

Pojedynczy turnus trwa: 14, 12 lub 10 (zależy jaki się trafi w terminie Państwa dyspozycyjności).

Wymagania i kwalifikacje"

 • Wykształcenie wyższe/ niepełne wyższe
 • zaświadczenie o ukończonym kursie wychowawcy lub inne zgodne z wymogami MEN,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (aktualne na dzień wykonywania zadania)
 • umiejętność pracy w zespole
 •  bardzo dobry stan zdrowia.

Zapewniamy Wynagrodzenie, zakwaterowanie i wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu. Pobyt w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych.

Praca w sezonie letnim ( 23.06-31.08.2018) podczas wakacji na koloniach i obozach.

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: zlecenie
Data rozpoczęcia pracy: 23.06

Miejsce pracy:
Polska
 

 

DZIENNIKARZ

Kod oferty:
S-01/15.02/18

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość ortografii i gramatyki
 • mile widziani studenci dziennikarstwa, filologii polskiej, filozofii
 • mile widziana znajomość podstaw SEO i Worpress
 • dobra obsługa komputera
 • sumienność
 • kreatywność.

 

Praca obejmuje: 

 • Udział w konferencjach prasowych
 • tworzenie informacji prasowych
 • udział w składaniu i tworzeniu gazety
 • pozycjonowanie tekstów SEO, obsługa fanpage
 • robienie zdjęć i materiałów wideo
 • praca na ok. 20 godzin tygodniowo
 • Ilość miejsc: 1
Miejsce pracy:
Zielona Góra, możliwa praca zdalna
 

 

JUNIOR DATA SCIENTIST

Kod oferty:
S-02/15.02/18

Zadania: projektowanie i rozwijanie modeli predykcyjnych przygotowanie i analiza dużych zbiorów danych wdrażanie algorytmów uczenia maszynowego (Machine Learning)

 

Jeżeli: lubisz dzielić się wiedzą, pracę wykonujesz z pasją, jesteś „pozytywnie zakręcony” na punkcie nowych technologii, jesteś gotowy do poznawania obszarów deep learningu, nieustannie zgłębiasz tajniki IT jeśli tak jak my uważasz, że szkoda czasu na to, aby zajmować się rzeczami „standardowymi”, jeśli masz w sobie swego rodzaju twórczy niepokój i „chcesz więcej”, jeśli jesteś gotów zaangażować się w pozyskanie kompetencji, które stają się i przez następne lata będą jednymi z kluczowych w brany IT (IoT, Big Data, Data Science, AI) i pasjonują Ciebie powyższe obszary dołącz do nas. Wykształcenie: Matematyka/ Statystyka; Znajomość języka angielskiego.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Data rozpoczęcia pracy: 01.03.2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Kod oferty:
S-01/14.02/18

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy min:

1. Załatwianie całokształtu spraw związanych z zatrudnianiem pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, a w szczególności:

 • kompletowanie całości dokumentów niezbędnych przy zatrudnianiu nowych pracowników,
 • przygotowywanie i wydawanie kart obiegowych przyjęcia i zwolnienia tzw. „obiegówki”,
 • przygotowywanie umów dla pracowników podejmujących zatrudnienie
 • w uczelni zgodnie z wymogami ustawy o szkolnictwie wyższym, kodeksu pracy  oraz Statut Uczelni (umowy na czas określony, czas nieokreślony) oraz obowiązującym taryfikatorem,
 • przygotowywanie porozumień dla pracowników dotyczących wykorzystania urlopu wypoczynkowego przy przedłużaniu umów o pracę,
 • przygotowywanie pism dotyczących dodatku za wysługę lat oraz nagród jubileuszowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie rejestrów wypłacanych dodatków i nagród,
 • przygotowywanie do decyzji Rektora, w uzgodnieniu z kierownikami właściwych jednostek administracyjnych, wniosków dotyczących przeszeregowań i awansów pracowników,
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z rozwiązaniem umów o pracę przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • prowadzenie ewidencji pracowników przyjmowanych i zwalnianych,
 • obsługa programu kadrowo-płacowego „MAX” (zatrudnianie, przeszeregowanie oraz zwalnianie pracowników).

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (administracja, zarządzanie, socjologia)
 • znajomość przepisów prawa pracy: Kodeksu pracy, Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość obsługi komputera (program Word, Excel),
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
 • duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
 • umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o przetwarzaniu danych osobowych, kwestionariusz osobowy, kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe prosimy o przesłanie do dnia 28 lutego 2018 r.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

AUTOMATYK

Kod oferty:
S-02/14.02/18

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne (preferowane  - automatyka, mechatronika)
 • mile widziane uprawnienia: SEP do 1kV
 • umiejętność czytania schematów

 

Zakres obowiązków: 

 • Usuwanie awarii maszyn
 • dokonywanie bieżących kontroli i oceny stanu technicznego maszyn

Zapewniamy: 

 • Interesującą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju zawodowego (pakiet szkoleniowy)
 • pakiet medyczny
 • pakiet sportowy
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy


 Osobom, które dołączą do naszego zespołu, oferujemy interesującą i samodzielną pracę, szkolenia, wymianę doświadczeń, możliwość rozwoju oraz wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji.

Miejsce zatrudnienia:
Polkowice
 

 

ELEKTRYK

Kod oferty:
S-03/14.02/18

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne (preferowane  - elektryk)
 • uprawnienia: SEP do 1kV
 • umiejętność czytania schematów e-plan
 • znajomość budowy szaf sterowniczych
 • znajomość rysunku technicznego
 • podstawy obsługi programowania sterowników PCL
 • samodzielność

Zakres obowiązków: 

 • Budowa szaf elektrycznych, sterowniczych
 • instalacja urządzeń łącznie z siecią zasilającą
 • przeglądy maszyn

 

Zapewniamy: 

 • Interesującą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju zawodowego (pakiet szkoleniowy)
 • Pakiet medyczny
 • Pakiet sportowy
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce zatrudnienia:
Polkowice
 

 

PRACOWNIK BIUROWY

Kod oferty:
S-01/13.02/18

Zadania:
- sortowanie dokumentacji - kserowanie - wystawianie faktur w programie OPTIMA - wystawianie not obciążeniowych - windykacja płatności - sprawdzanie kont paletowych - kontakt z klientem - wystawianie zleceń transportowych - korespondencja - przygotowywanie / odbieranie Predyspozycje osobowościowe: - sumienność - dokładność - punktualność

Wymagania:

 • Wykształcenie: Administracja
 • znajomość języków obcych język niemiecki, język angielski

 

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa-zlecenie
Wynagrodzenie: 17,00 PLN / godzinę brutto
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA

Kod oferty:
S-02/13.02/18

Wymagania:

 • Student/ka 3 roku studiów I stopnia na kierunku: Pedagogika, specjalność: Wczesnoszkolna i przedszkolna i terapia pedagogiczna lub absolwenta/tkę tego kierunku.


  Oferujemy umowę o pracę na czas określony poprzedzoną umową o pracę na okres próbny.


  Praca odbywa się w systemie 3 zmianowym w godzinach: 7:00 – 15:00, 7:30 – 15:30 i 8:00 – 16:00.

Miejsce zatrudnienia:
Siedlisko
 

 

JUNIOR C# DEVELOPER

Kod oferty:
S-01/12.02/18

Aktualnie poszukujemy studentów, których pasją jest programowanie, szukamy inspirujących ludzi do naszych zespołów developerskich. 

Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za :

 • Tworzenie i rozwijanie autorskiego oprogramowania, w tym graficznych interfejsów użytkownika (GUI) 
 • współpracę z zespołami na etapach definiowania wymagań, projektowania, testowania, w celu dostarczenia rozwiązań najlepszych technicznie, wydajnościowo i jakościowo
 • analizę dostarczonych wymagań oraz dokumentowanie zmian w produktach
 • rozwijanie swoich umiejętności programistycznych związanych m.in. z technologiami Microsoft.NET oraz umiejętności narzędziowych (MS Visual Studio


Wymagania:

 • Status studenta (mile widziane profile studiów: informatyka, biznes elektroniczny)
 • Nie oczekujemy doświadczenia, wszystkiego z chęcią Cię nauczymy !
 • Dostępność min. 20 godzin w tygodniu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność szybkiego uczenia się
 • Komunikatywność, ciekawość, nastawienie na rozwój


Możesz zgarnąć dodatkowe punkty za: 

 • Doświadczenie na stanowisku programisty C# (praktyki, staże, własne projekty) 
 • praktyczną znajomość technologii .NET i języka programowania C#
 • znajomość baz danych SQL, Oracle
 • doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych i funkcjonalnych 


Praca u nas daje Ci:

 • Wynagrodzenie w oparciu o stawkę godzinową na umowę zlecenie
 • możliwość pracy z ludźmi, którzy lubią to, co robią i chętnie dzielą się swoją wiedzą
 • możliwość realizacji swoich pomysłów, testowania i zdobycia doświadczenia 
 • elastyczny grafik dopasowany do Twojego planu zajęć 
 • dofinansowanie do pakietu benefitów sportowych
 • bezpłatne kursy językowe - angielski, niemiecki, hiszpański.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRAKTYKI W DZIALE PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Kod oferty:
ST-01/12.02/18

Podczas praktyk będziesz:

 • Pomagać specjalistom ds. przygotowania produkcji w bieżącej pracy operacyjnej
 • brać czynny udział w rozwiązywaniu problemów technicznych linii produkcyjnych
 • wspierać procesy optymalizacji oraz uruchomień nowych maszyn i urządzeń
 • współpracować z zespołem przy tworzeniu dokumentacji technicznej i stanowiskowej
 • przygotowywać raporty, zestawienia i analizy.

 

To praktyki dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś studentem ostatnich lat kierunku zarzadzanie i inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn,
 • legitymujesz się dobrymi wynikami w nauce,
 • interesujesz się procesami produkcji w branży motoryzacyjnej,
 • znasz język angielski w stopniu umożliwiającym komunikację,
 • umiesz posługiwać się MS Excel oraz PowerPoint, mile widziany AutoCad,
 • odpowiedzialnie podchodzisz do zadań i umiesz pracować w zespole.

Oferujemy Ci zdobycie doświadczenia:

 • Pod szyldem jednej z największych marek w branży automotive;
 • z łatwym do dostosowania grafikiem, realizacja - zarówno w trakcie roku akademickiego jak i w okresie wakacyjnym;
 • za wynagrodzeniem oraz możliwością częściowego zwrotu kosztów dojazdu do Świebodzina z Twojej uczelni.
 • Dajemy także możliwość pisania pracy dyplomowej w oparciu o zadania realizowane w naszej firmie, a dla najlepszych studentów - stwarzamy szansę na zatrudnienie.


Zainteresowaliśmy Cię? Zapraszamy do kontaktu! Zgłoszenie wyślij na nasz e-mail załączając dane kontaktowe oraz informacje na temat:
- kierunku i roku studiów
- dziale, w którym chcesz odbyć praktyki
- orientacyjnym wymiarze dni / godzin, który Cię interesuje
- krótką informację o tym, dlaczego chcesz odbyć praktykę właśnie u nas!

Miejsce zatrudnienia:
Świebodzin
 

 

PRAKTYKI W DZIALE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Kod oferty:
ST-02/11.02/18

Podczas praktyk będziesz:

 • Wspierać specjalistów Działu Zapewnienia Jakości w bieżącej pracy operacyjnej
 • mieć możliwość wykorzystania w praktyce metod rozwiązywania problemów
 • brać udział w przygotowywaniu analiz danych z maszyn (Cost of Poor Quality) przy pomocy specjalistów projektowych
 • wdrażać działania mające na celu redukcję kosztów,
 • wykorzystywać i stosować narzędzia jakościowe w obszarze produkcji przy wsparciu specjalistów,
 • poznać w praktyce sposoby audytowania w branży motoryzacyjnej.

 

To praktyki dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś studentem ostatniego roku zarządzania i inżynierii produkcji o specjalizacji inżynieria jakości,
 • legitymujesz się dobrymi wynikami w nauce,
 • systemy jakościowe są Twoim kierunkiem zainteresowania,
 • znasz język angielski w stopniu umożliwiającym komunikację,
 • umiesz posługiwać się MS Excel oraz PowerPoint,
 • odpowiedzialnie podchodzisz do zadań i umiesz pracować w zespole.

Oferujemy Ci zdobycie doświadczenia:

 • Pod szyldem jednej z największych marek w branży automotive;
 • z łatwym do dostosowania grafikiem, realizacja - zarówno w trakcie roku akademickiego jak i w okresie wakacyjnym;
 • za wynagrodzeniem oraz możliwością częściowego zwrotu kosztów dojazdu do Świebodzina z Twojej uczelni.

Dajemy także możliwość pisania pracy dyplomowej w oparciu o zadania realizowane w naszej firmie, a dla najlepszych studentów - stwarzamy szansę na zatrudnienie.

 

Zainteresowaliśmy Cię? Zapraszamy do kontaktu! Zgłoszenie wyślij na nasz e-mail załączając dane kontaktowe oraz informacje na temat:


- kierunku i roku studiów
- dziale, w którym chcesz odbyć praktyki
- orientacyjnym wymiarze dni / godzin, który Cię interesuje
- krótką informację o tym, dlaczego chcesz odbyć praktykę właśnie u nas!

Miejsce zatrudnienia:
Świebodzin
 

 

PRAKTYKI W DZIALE OPTYMALIZACJI PROCESÓW (CI)

Kod oferty:
ST-01/09.02/18

Podczas praktyk będziesz:

 • Wspierać asystentów oraz specjalistów Continuous Improvement w codziennej pracy,
 • uczestniczyć w audytach 5S,
 • wspólnie z zespołem projektowym analizować, oceniać i wdrażać wnioski KAIZEN,
 • zajmować się uzupełnianiem standardów na produkcji (m.in. visual management),
 • poznać najwyższe standardy pracy automotive zgodne z systemem AMS (Adient Manufacturing System),
 • obserwować i analizować procesy produkcyjne i intra logistyczne pod kątem możliwych usprawnień,
 • praktycznie wykorzystywać narzędzia LEAN (SMED, VSM, 5S) do usprawnienia procesów,
 • przygotowywać raporty i niezbędną dokumentację.

 

To praktyki dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś studentem ostatnich lat kierunku zarzadzanie i inżynieria produkcji,
 • legitymujesz się dobrymi wynikami w nauce,
 • interesujesz się optymalizacją procesów produkcyjnych i narzędziami LEAN,
 • znasz język angielski w stopniu umożliwiającym komunikację,
 • umiesz posługiwać się MS Excel oraz PowerPoint
 • (dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania Flexsim oraz Minitab),
 • odpowiedzialnie podchodzisz do zadań i umiesz pracować w zespole.

Oferujemy Ci zdobycie doświadczenia:

 • Pod szyldem jednej z największych marek w branży automotive;
 • z łatwym do dostosowania grafikiem, realizacja - zarówno w trakcie roku akademickiego jak i w okresie wakacyjnym;
 • za wynagrodzeniem oraz możliwością częściowego zwrotu kosztów dojazdu do Świebodzina z Twojej uczelni.
 • Dajemy także możliwość pisania pracy dyplomowej w oparciu o zadania realizowane w naszej firmie, a dla najlepszych studentów - stwarzamy szansę na zatrudnienie.


Zainteresowaliśmy Cię? Zapraszamy do kontaktu! Zgłoszenie wyślij na nasz e-mail załączając dane kontaktowe oraz informacje na temat:
- kierunku i roku studiów
- dziale, w którym chcesz odbyć praktyki
- orientacyjnym wymiarze dni / godzin, który Cię interesuje
- krótką informację o tym, dlaczego chcesz odbyć praktykę właśnie u nas!

Miejsce zatrudnienia:
Świebodzin
 

 

PRAKTYKI W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU

Kod oferty:
ST-02/09.02/18

Podczas praktyk będziesz:

 • Pomagać w przy usuwaniu awarii maszyn i urządzeń na liniach produkcyjnych,
 • pod nadzorem przygotowywać i wprowadzać korekty programów,
 • przygotowywać niezbędną dokumentację,
 • współpracować z zespołem doświadczonych specjalistów,
 • mieć możliwość kontaktu z najnowocześniejszymi technologiami w branży oraz unikalnymi w regionie lubuskim.

To praktyki dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś studentem ostatnich lat kierunków automatyka lub robotyka,
 • legitymujesz się dobrymi wynikami w nauce,
 • programowanie maszyn i urządzeń to dla Ciebie coś więcej, niż tylko zadanie do wykonania,
 • znasz język angielski w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • odpowiedzialnie podchodzisz do zadań i umiesz pracować w zespole.

Oferujemy Ci zdobycie doświadczenia:

 • Pod szyldem jednej z największych marek w branży automotive;
 • z łatwym do dostosowania grafikiem, realizacja - zarówno w trakcie roku akademickiego jak i w okresie wakacyjnym;
 • za wynagrodzeniem oraz możliwością częściowego zwrotu kosztów dojazdu do Świebodzina z Twojej uczelni.
 • Dajemy także możliwość pisania pracy dyplomowej w oparciu o zadania realizowane w naszej firmie, a dla najlepszych studentów - stwarzamy szansę na zatrudnienie.


Zainteresowaliśmy Cię? Zapraszamy do kontaktu! Zgłoszenie wyślij na nasz e-mail załączając dane kontaktowe oraz informacje na temat:
- kierunku i roku studiów
- dziale, w którym chcesz odbyć praktyki
- orientacyjnym wymiarze dni / godzin, który Cię interesuje
- krótką informację o tym, dlaczego chcesz odbyć praktykę właśnie u nas!

Miejsce zatrudnienia:
Świebodzin
 

 

INFORMATYK

Kod oferty:
S-01/08.02/18

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Wsparcie użytkowników z salonów sprzedaży na rynkach niemieckojęzycznych i anglojęzycznych,
 • bieżące rozwiązywanie zgłaszanych problemów użytkowników z rynków niemieckojęzycznych i anglojęzycznych,
 • instalację i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w salonach sprzedaży na terenie Europy Zachodniej,
 • współpracę z zewnętrznymi dostawcami usług informatycznych,
 • bieżące prace w zakresie infrastruktury IT w salonach sprzedaży na terenie Europy Zachodniej.

  Od Kandydatów oczekujemy spełnienia następujących wymagań:
 • Biegła znajomość systemów operacyjnych Microsoft,
 • biegła znajomość języka niemieckiego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • wykształcenie wyższe (kierunki informatyczne lub pokrewne),
 • umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego,
 • prawo jazdy kat. B.,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność oraz gotowość do wyjazdów służbowych,
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole.
   

Oferujemy:

 • Pracę w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • bezpłatną, prywatną opiekę medyczną,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz programu sportowego Multisport/OK System,
 • możliwość zdobywania nowej wiedzy i poszerzania doświadczeń zawodowych,
 • dodatkowe benefity w postaci kart rabatowych na zakupy w sieci  oraz w sklepie internetowym,
 • paczki świąteczne dla dzieci,
 • kurs językowy na terenie firmy.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8-16; 16-22
Miejsce zatrudnienia: Polkowice
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Polkowice
 

 

INSTALATOR

Kod oferty:
S-02/08.02/18

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Instalację sprzętu komputerowego w salonach sprzedaży na terenie Polski,
 • instalację kamer systemu monitoringu w salonach sprzedaży,
 • serwis komputerów i urządzeń biurowych,
 • współpracę z zewnętrznymi dostawcami usług informatycznych oraz z działem IT zlokalizowanym w siedzibie firmy,
 • bieżące prace w zakresie infrastruktury IT w salonach sprzedaży na terenie Polski.

 

Od Kandydatów oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

 • Wykształcenie niepełne wyższe, ukierunkowujemy się na studentów - tryb niestacjonarny- Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Informatyka i ekonometria.
 • 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w serwisowaniu sprzętu komputerowego,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych, Prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • Pracę w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • bezpłatną, prywatną opiekę medyczną,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz programu sportowego Multisport/OK System,
 • możliwość zdobywania nowej wiedzy i poszerzania doświadczeń zawodowych,
 • dodatkowe benefity w postaci kart rabatowych na zakupy w sieci i w sklepie internetowym 
 • paczki świąteczne dla dzieci.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Polkowice

 

INFORMATYK

Kod oferty:
S-01/07.02/18

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Nadzór nad komputerami i urządzeniami biurowymi w Centrali i Salonach,
 • rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników,
 • bieżące prace w zakresie struktury IT,
 • wdrażanie korporacyjnych standardów IT.

Od Kandydatów oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

 • Biegła znajomość systemów operacyjnych: Windows XP, Windows 7, Windows 8,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego,
 • wykształcenie wyższe (kierunki informatyczne lub pokrewne),
 • umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego,
 • prawo jazdy kat. B.,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • chęć podejmowania nowych wyzwań zawodowych, otwartość na wiedzę i nowe umiejętności,
 • dyspozycyjność oraz gotowość do wyjazdów służbowych,
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Pracę w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • bezpłatną, prywatną opiekę medyczną,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz programu sportowego Multisport/OK System,
 • możliwość zdobywania nowej wiedzy i poszerzania doświadczeń zawodowych,
 • dodatkowe benefity w postaci kart rabatowych na zakupy w sieci  oraz w sklepie internetowym,
 • paczki świąteczne dla dzieci, -kurs językowy na terenie firmy.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8-16; 16-22
Miejsce zatrudnienia: Polkowice
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Polskowice
 

 

KONSTRUKTOR

Kod oferty:
S-01/06.02/18

Poszukujemy Konstruktora do pracy w nowo wybudowanej siedzibie naszej firmy.


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne - budowa maszyn
 • dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
 • bardzo dobra znajomość programów CAD.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Słone koło Zielonej Góry
 

 

ASYSTENT KANCELARYJNY

Kod oferty:
Z-01/06.02/18

Zadania:

 • Zarządzania pocztą przychodzącą i wychodzącą,
 • obsługa spotkań, odbierania telefonów i przełączanie rozmów oraz inne zadania organizacyjne,
 • prowadzenie aktualnych akt spraw,
 • prowadzenie kalendarza kancelarii,
 • prowadzenie korespondencji pisemnej i ustnej z klientami, stronami postępowań, sądami i innymi instytucjami (bardzo często w języku polskim).

Czego oczekujemy:

 • Ambitnego i żądnego wiedzy pracownika,
 • samodzielnego i zorganizowanego sposobu pracy z głównym naciskiem na jakość wykonywanej pracy,
 • dobrą znajomość programów pakietu MS Office,
 • dobrą znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie (min. B2).

 

Co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (częściowy lub pełen etat),
 • pracę w młodym zespole i przyjaznej atmosferze,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i pogłębienia wiedzy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Data rozpoczęcia pracy: 01.04.2018

Miejsce zatrudnienia:
Berlin
 

 

REFERENT TECHNICZNY

Kod oferty:
S-01/05.02/18

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 • Przygotowanie odczynników i sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do zajęć dydaktycznych.
 • Obsługa urządzeń biurowych i laboratoryjnych, w tym konserwacja sprzętu laboratoryjnego, zgłaszanie napraw serwisowych, monitorowanie zasobów materiałów zużywalnych, sporządzanie i realizacja zamówień.
 • Prowadzenie rejestru pola spisowego WB10F00.
 • Podstawowe prace związane z aktywnością dydaktyczną Katedry (przedmioty realizowane na trzech kierunkach studiów licencjackich i magisterskich, w miarę potrzeb) oraz drobne prace administracyjne na rzecz Katedry.
 • Pomoc przy pracy naukowej realizowanej w pracowni (analizy biochemiczne, metodami biologii molekularnej, analizy mikrobiologiczne, przygotowywanie odczynników i sprzętu jałowego).
 • Nadzór nad pracowniami laboratoryjnymi biochemii, biologii komórki, pracowni analizy białek, pracowni kultur tkankowych,
 • Udział w prezentacjach okolicznościowych z okazji Festiwalu Nauki, Nocy Biologów itp.- pomoc w  przygotowywaniu wystąpień i zajęć praktycznych.
 • Nadzór nad składowaniem i utylizacją materiałów biologicznych, potencjalnie niebezpiecznych, organizacja kontaktów z Działem Zagospodarowania Odpadów MZGiK
 • Nadzór nad magazynem odczynników chemicznych, magazynem stężonych kwasów i zasad oraz magazynem trucizn i substancji mutagennych,
 • Inne prace zlecane przez Kierownika Katedry, w miarę aktualnych potrzeb

Od kandydatów oczekujemy:

 • Znajomości struktury Uczelni,
 • Obsługi uczelnianego systemu DZIEKANAT,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • Komunikatywności, samodzielności,
 • Zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności.
 • Wykształcenia wyższego - posiadania ukończonych studiów I stopnia na kierunku biotechnologia,
 • Wykazania się kontynuacją studiów II stopnia na kierunku biologia, specjalność biologia molekularna
 • Wykazania się praktyką w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej.
 • Biegłej znajomości obsługi komputera, posiadania umiejętności obsługi pakietu Office,
 • Znajomości języków obcych - niemieckiego i angielskiego.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 15:00.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY

Kod oferty:
S-02/05.02/18

Praca w biurze obsługi klienta

Zadania:
- przyjmowanie zamówień, przygotowywanie zamówień do produkcji,
- kontakty z klientami w j.niemieckim lub j.francuskim.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe - budownictwo
 • Znajomość języków obcych: j.francuski lub j.niemiecki


Wysoka motywacja oraz nastawienie na rozwój i osiąganie wyznaczonych celów,dyspozycyjność, samodzielność i łatwość nawiązywania kontaktów.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen etat
Data rozpoczęcia pracy: luty 2018

Miejsce zatrudnienia:
Świdnica k. Zielonej Góry
 

 

PRAKTYKANT/KA - KONTRAKT DROGOWY

Kod oferty:
ST-01/02.02/18

Do Twoich zadań należeć będzie: aktywny udział w procesie produkcji, prowadzenie dystrybucji dokumentacji, przygotowywanie zapytań ofertowych oraz danych do umów z podwykonawcami, rozliczanie zakontraktowanych podwykonawców, sprawdzanie zgodności zakresu rzeczowo-materiałowego ujętego w dokumentacji z zakresem kontraktowym.

 

Wymagania: Od kandydatów oczekujemy:
- min. III rok studiów budownictwa (specjalizacja drogowa), - dyspozycyjność, - zaangażowanie i ambicja,

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Data rozpoczęcia pracy: 12.02.2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PROGRAMISTA PHP

Kod oferty:
S-01/02.02/18

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za implementacje oraz serwisowanie sklepów internetowych.

Zakres odpowiedzialności:

 • Udział w rozwijaniu i utrzymaniu bieżących wdrożeń sklepów internetowych
 • wsparcie techniczne w obszarze treści i interface sklepów internetowych

 

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe - Informatyka
 • znajomość języków obcych: angielski lub niemiecki
 • Znajomość PHP/SQL/CSS
 • znajomość architektury aplikacji webowych
 • znajomość języka angielskiego (lub niemieckiego)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę z atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Zielonej Góry
 • możliwości rozwoju zawodowego / Szkolenia za granicą
 • pracę w międzynarodowym środowisku
 • karta Multisport
 • ubezpieczenie grupowe

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen etat
Miejsce zatrudnienia: Zielona Góra

Praca od zaraz.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PROJECT MANAGER / KIEROWNIK PROJEKTÓW

Kod oferty:
S-02/02.02/18

 

Zakres odpowiedzialności:

 • Zarządzanie realizacją projektów E-Commerce
 • Opracowywanie harmonogramu i dokumentacji
 • Zapewnienie jakości poprzez nadzorowanie projektów
 • Zarządzanie komunikacją
 • Współpraca z dostawcami usług i rozwiązań
 • Zarządzanie zespołami

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z obszaru zarządzania, IT lub ekonomii
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów
 • Znajomość zagadnień z obszaru analizy wymagań i dostarczania zintegrowanych systemów informatycznych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego)

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę z atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Zielonej Góry
 • Możliwości rozwoju zawodowego / Szkolenia za granicą
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Karta Multisport
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Pizza Day
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRACA BIUROWA / OBSŁUGA KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Kod oferty:
S-03/02.02/18

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kontakt z klientem zagranicznym oraz za pozyskiwanie nowych zleceń.

Zakres odpowiedzialności:

 • Obsługa rozwiązań związanych z e-commerce dla klientów z Niemiec,
 • prowadzenie korespondencji z klientami,
 • przygotowanie wycen oraz ofert handlowych,
 • wykonywanie tłumaczeń,
 • udział w targach międzynarodowych w celu zaprezentowania oferty firmy.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe/ niepełne wyższe -znajomość języka niemieckiego na dobrym poziomie,
 • mile widziana znajomość rozwiązań dotyczących systemów e-commerce,
 • umiejętności analityczne.

  Oferujemy:
 • Umowę o pracę z atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia,
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Zielonej Góry,
 • możliwości rozwoju zawodowego / szkolenia za granicą,
 • pracę w międzynarodowym środowisku,
 • kartę Multisport,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • Pizza Day.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

ZASTĘPCA KOORDYNATORA PROJEKTU

Kod oferty:
S-01/01.02/18

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie wyższe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.
 • Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Internet).
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Osoba nie karana
 • Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • Prowadzenie biura projektu i dokumentacji projektowej.
 • Organizacja i nadzór nad praktykami zawodowymi uczestników projektu.
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów z partnerami projektu.
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zakupów oraz wyboru wykonawców usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Ścisła współpraca z koordynatorem projektu.
 • Bieżąca współpraca z dyrektorem Centrum.

 

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie  w  realizacji projektów współfinansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego (na podobnym stanowisku).
 • Znajomość problematyki społecznej.
 • Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 • Znajomość ustaw:
 • -  o zatrudnieniu socjalnym
 • -  o ochronie danych osobowych
 • - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • - o pomocy społecznej,
 • - o samorządzie terytorialnym,
 • -  Prawo Zamówień Publicznych.
 • Umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne), sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

 

Praca w wymiarze: 1 etatu, 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Termin składania dokumentów -  14 lutego 2018 r.  do godz. 15.00.

Treść całego ogłoszenia dostępna jest w siedzibie BK.

 

 

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Kod oferty:
S-02/01.02/18

Wymagania niezbędne

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 • Osoba nie karana.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku objętym naborem.

 

Wymagania dodatkowe

 • Bardzo dobra znajomość programów „Kadry i Płace” oraz Płatnik.
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy
 • o pracownikach samorządowych, ubezpieczeniach społecznych, kodeksu pracy, aktów wykonawczych do wskazanych ustaw, przepisów dotyczących BHP.
 • Znajomość obsługi pakietu Microsoft Office.
 • Wiedza i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia spraw kadrowych i płacowych oraz obsługi programów komputerowych i poczty elektronicznej.
 • Umiejętność organizowania pracy własnej.
 • Odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność.

 

Zakres wykonywanych prac na stanowisku

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywanie i rozwiązywaniem stosunku pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników Centrum oraz uczestników zajęć.
 • Wydawanie zaświadczeń na prośbę pracowników Centrum oraz uczestników zajęć.
 • Realizowanie spraw związanych z ustalaniem prawa do urlopu, wyliczeniem wymiaru urlopu
 • i pracowników oraz uczestników zajęć.
 • Ustalanie prawa do nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat, odprawy emerytalnej.

 

Praca w wymiarze: 1 etatu, 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Termin składania dokumentów -  14 lutego 2018 r.  do godz. 15.00.

Treść całego ogłoszenia dostępna jest w siedzibie BK.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

* - wersja pracodawcy

Archiwum (zawiera oferty nieaktualne)