Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Jak nie zmarnować szansy zdobycia cennego doświadczenia zawodowego

Jeśli dobrze wykorzystasz okres studiów, zdobycie pracy po ich ukończeniu będzie znacznie łatwiejsze. Warto przeznaczyć ten czas nie tylko na beztroskie życie studenckie i pogłębianie wiedzy. Trzeba być studentem aktywnym, nawiązywać kontakty z firmami, a przede wszystkim nie zmarnować szansy skorzystania ze specjalnych programów dla studentów. Od absolwentów wymaga się już nie tylko dyplomu, ale również doświadczenia zawodowego i umiejętności społecznych. Okazuje się, że można je uzyskać jeszcze w czasie studiów.

Porady dla wybierających się na praktyki indywidualne

Studenci mogą zdobywać doświadczenie zawodowe odbywając obligatoryjne praktyki zawodowe oraz przystępując do praktyk indywidualnych w kraju i za granicą.

 

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i wszyscy studenci są zobligowani do ich zaliczenia przed skończeniem studiów I stopnia. Czas trwania praktyk jest różny na poszczególnych kierunkach i specjalnościach. Przebieg praktyki zawodowej powinien odpowiadać profilowi kształcenia.

Procedura zaliczania praktyk zawodowych jest uzależniona od specyfiki danego kierunku lub specjalizacji i dostępna na stronie każdego wydziału. 

 

Studenci, którzy chcą zdobyć dodatkowe doświadczenie zawodowe i wzbogacić swoje portfolio mogą za pośrednictwem Biura Karier znaleźć praktykę indywidualną, nie koniecznie związaną z profilem kształcenia. Zasady i tryb odbywania praktyki indywidualnej określa porozumienie między Uczelnią a podmiotem prowadzącym praktykę.

Procedura zaliczania praktyk indywidualnych jest uregulowana przez zarządzenie nr 121 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu praktyk indywidualnych  Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Wybierasz się na praktyki?

Poniżej prezentujemy klika porad, które mogą okazać się przydatne.

Tu znajdziesz odpowiedzi na podstawowwe pytania jak i wskazówki dotyczące odbywania Twojej praktyki. 

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
(Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.)

Stypendium Erasmusa na praktykę zagraniczną

Uczelnia może wysyłać studentów na praktykę do instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa+.

Na praktykę możesz więc wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, organizacji, przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, które zawarło z uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do instytucji partnerskiej.

Zarządzenie Rektora Nr 61

z dnia 22 lipca 20015 roku w sprawie określenia wysokości stawek stosowanych przy obliczeniu wynagrodzeń za prace związane z praktykami studentów.

Zmiany dot. praktyk w nowej ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”

 

Praktyka studencka to doświadczenie zawodowe na przyszłość. W jej ramach można zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty.
Nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” wprowadza obowiązek co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Ich celem jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach i przygotowanie do przyszłej pracy. Praktyki mogą być finansowane przez uczelnie w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dodatkowo z funduszy europejskich.

Pliki do pobrania

Tu znajdziesz dokumenty potrzebne do odbycia praktyki indywidualnej.