Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Kryteria przyznawania dotacji

 

Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone pod kątem finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych poniżej kryteriów przyznawania dotacji.

 

W przypadkach uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo będą miały wnioski, które zostały najwyżej ocenione w kategoriach „Adekwatność, uzasadnienie i wpływ”, następnie „Jakość zarządzania projektem”, a potem „Jakość planu projektu”.

 

Adekwatność, uzasadnienie i wpływ

 

(maksymalnie 40 punktów)

 • Adekwatność projektu w stosunku do celów i priorytetów Europejskiego Korpusu Solidarności.
   
 • Stopień, w jakim w projekcie uwzględniono zasady Europejskiego Korpusu Solidarności.
   
 • Zakres, w jakim projekt zapewnia europejską wartość dodaną dzięki uwzględnieniu istotnych kwestii.
 • Adekwatność projektu w stosunku do potrzeb członków grupy.
   
 • Adekwatność projektu w stosunku do potrzeb grupy docelowej (o ile istnieje) i społeczności lokalnych.
   
 • Potencjalny wpływ projektu na członków grupy, w tym ich indywidualne zdolności w zakresie przedsiębiorczości i zaangażowanie społeczne.
   
 • Potencjalny wpływ na grupę docelową (o ile istnieje) i na społeczności lokalne.

Jakość planu

Projektu

 

(maksymalnie 40 punktów)

 • Spójność celów projektu i proponowanych działań.
   
 • Zakres opracowania i wdrożenia projektu przez młodych ludzi.
   
 • Zakres, w jakim skład grupy pozwala na osiągnięcie celów projektu.
   
 • Zaangażowanie członków grupy na różnych etapach projektu.
   
 • Przejrzystość, kompletność i jakość wszystkich etapów przedstawionych w projekcie (planowanie, przygotowanie, realizacja, ocena i udostępnianie wyników).
   
 • Zakres, w jakim proces uczenia się i efekty uczenia się w ramach projektu są przemyślane, określone i udokumentowane, zwłaszcza za pomocą Youthpass.
   
 • Zakres, w jakim w projekcie uwzględnia się zrównoważone i przyjazne środowisku praktyki oraz łatwo dostępne i włączające działania, a także wykorzystuje się narzędzia i metody cyfrowe w celu uzupełnienia i udoskonalenia działań.
Jakość zarządzania Projektem

(maksymalnie 20 punktów)
 • Ustalenia praktyczne, zarządzanie, współpraca i komunikacja między członkami grupy.
   
 • Środki służące do oceny rezultatów projektu.
   
 • Środki mające na celu uwidocznienie projektu dla innych osób, które nie są w niego zaangażowane.
   
 • Środki służące dzieleniu się rezultatami projektu