Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Praktyki zagraniczne

 

Uczelnia może wysyłać studentów na praktykę do instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów w ramach programu Erasmus+.

Na praktykę możesz więc wyjechać do zagranicznej instytucji, organizacji, przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit
(z wyjątkiem instytucji, organów i agencji UE oraz w polskich placówek dyplomatycznych za granicą), które zawarło z uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do instytucji partnerskiej.

 
Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów studenta.

Wyjazd w ramach programu Erasmus+ może starać się osoba oficjalnie zarejestrowana na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania dyplomu licencjata/ inżyniera, magistra lub doktora.

Student wyjeżdżający na wymianę  powinien posiadać dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/instytucji przyjmującej –  co najmniej na poziomie B1, a w przypadku studentów filologii obcych co najmniej na poziomie B2.


 

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (1, 2 i 3 stopnia), niezależnie od typu i liczby okresów mobilności W przypadku realizacji jednolitych studiów magisterskich, student może wyjechać na studia i praktykę za granicę w ramach programu Erasmus+ na okres nieprzekraczający 24 miesięcy.

 

Można uzyskać dofinansowanie na koszty podróży i utrzymania. Stawki miesięcznego stypendium na wyjazd są uzależnione od poziomu kosztów życia w danym kraju docelowym.
 

W roku akademickim 2022/23 będą wynosiły:
•    670 EUR przy wyjazdach do krajów z grupy I, tj.:  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,
•    650 EUR przy wyjazdach do krajów z grupy II, tj.:  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy,
•    600 EUR przy wyjazdach do krajów z grupy III, tj.:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

 

Szczegóły wyjazdu na praktyki w programie Erasmus+ na stronie: https://www.erasmus.uz.zgora.pl/wyjazd-na-praktyke/
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą
e-mail:  erasmus@dwz.uz.zgora.pl, tel. 68 328 32 97.