Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Praktyka indywidualna-nieobowiązkowa

 

Studenci mogą zdobywać doświadczenie zawodowe odbywając obligatoryjne praktyki zawodowe oraz przystępując do praktyk indywidualnych-nieobowiązkowych w kraju i za granicą.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i wszyscy studenci są zobligowani do ich zaliczenia przed skończeniem studiów I stopnia. Czas trwania praktyk jest różny na poszczególnych kierunkach i specjalnościach. Przebieg praktyki zawodowej powinien odpowiadać profilowi kształcenia. Procedura zaliczania praktyk zawodowych jest uzależniona od specyfiki danego kierunku lub specjalizacji i dostępna na stronie każdego wydziału.

Studenci, którzy chcą zdobyć dodatkowe doświadczenie zawodowe i wzbogacić swoje portfolio mogą za pośrednictwem Biura Karier znaleźć praktykę indywidualną, nie koniecznie związaną z profilem kształcenia. Zasady i tryb odbywania praktyki indywidualnej określa porozumienie między Uczelnią a podmiotem prowadzącym praktykę. Procedura zaliczania praktyk indywidualnych jest uregulowana przez zarządzenie nr 121 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu praktyk indywidualnych  Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

Od czego zacząć jeśli chcesz sprawdzić swoje świeżo nabyte umiejętności w praktyce?

 

1 krok…

Wybierz miejsce praktyki: 

  • kierując się własnymi preferencjami co do miejsca praktyki,
  • korzystając z ofert praktyk opublikowanych w zakładce praktyki na stronie Biura Karier,
  • innych źródeł (kręgi znajomych, portale społecznościowe, ogłoszenia pracodawców na portalach dot. pośrednictwa pracy, itp.).

2 krok…

Pobierz potrzebne dokumenty ze strony internetowej Biura Karier UZ

  1. wniosek o praktykę indywidualną,
  2. umowę (2 egzemplarze),
  3. instrukcję praktyki,
  4. dzienniczek praktyk.

3 krok…

Zapoznaj się z Regulaminem Praktyk Indywidualnych,w którym zawarte są szczegółowe zasady ich przebiegu i zaliczania.

 

4 krok…

Złóż w Biurze Karier wypełnione i podpisane ww. dokumenty: wniosek o praktykę, 2 egzemplarze umowy oraz instrukcję praktyki.

 

5 krok…

W celu zaliczenia praktyki indywidualnej złóż w Biurze Karier dzienniczek praktyk oraz opinię wystawianą przez Organizatora praktyki.

 

W celu uzyskania wpisu do indeksu lub suplementu do dyplomu odbytej praktyki indywidualnej podczas I stopnia studiów, złóż w odpowiednim dziekanacie podanie do Dziekana Wydziału wraz z kopiami dokumentów: dzienniczka praktyki i opinii. natomiast, kiedy praktykę indywidualną odbywałeś na II stopniu - podanie o wpis do suplementu do dyplomu możesz złożyć do Prorektora ds. Studenckich za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich.

 

UWAGA! Studenci z kierunku Pedagogika bez specjalności nauczycielskich po odbyciu takiej praktyki  w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin w placówkach oświatowych, mogą zwrócić się do dziekana wydziału z prośbą o wpis do indeksu i suplementu do dyplomu. Na podstawie pozytywnej opinii opiekuna praktyk zawodowych na danym kierunku, można ją zaliczyć na poczet praktyki pedagogicznej, dzięki której student 1 stopnia po uprzednim  nabyciu wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin (po 2 roku studiów) w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia nabywa kompetencje pedagogiczne.

 

Nie martw się, kiedy nie otrzymasz wpisu w indeksie - będziesz miał opinię z praktyki, która będzie spełniała funkcję referencji podczas szukania pracy.
Zadbaj, żeby zawierała takie informacje:

- o tym, czego się nauczyłeś (np. praca nad konkretnym projektem),
- w czym jesteś dobry,
- co będzie twoim atutem w przyszłej pracy zawodowej. 

 

RADY DLA PRAKTYKANTA:

 

1. Ustal zasady na początku. Dowiedz się co należy do twoich obowiązków, kogo masz słuchać, z kim pracować, a do kogo zgłaszać reklamacje. Przyda się szczególnie wtedy, gdy okaże się, że wszyscy chcą cię wykorzystać.

 

2. Pracuj tak jakbyś był na etacie, a od wyników twojej pracy zależała twoja przyszłość w firmie.

 

3. T rzymaj się opiekuna. W porządnej firmie nikt nie pozostawi cię samego. Opiekun się przyda: gdy inni będą zarzucali cię pracą i nie będziesz wiedział, komu możesz odmówić, kiedy będziesz potrze-bował dokładnych instrukcji.

 

4. Wykaż inicjatywę. Nie zajmujesz się niczym ciekawym, a możesz pomóc zaproponuj to.

 

5. O referencje proś wcześniej, a nie w ostatni dzień praktyk. Ostatniego dnia nikt już może nie mieć dla ciebie czasu.