Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Praktyki absolwenckie z programu Erasmus +

 

W ramach programu Erasmus+ można wziąć udział w  praktykach absolwenckich.
Wyjazd musi trwać minimum 2 miesiące, a maximum 12 miesięcy i musi odbyć się w ciągu 12 miesięcy od terminu obrony* pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej. Należy pamiętać, że aplikację na wyjazd w ramach praktyk absolwenckich należy złożyć przed ukończeniem studiów (!)

 

Praktykę można odbyć w dowolnej organizacji w jednym z krajów uczestniczących w programie Erasmus+  np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach (z wyjątkiem instytucji, organów i agencji UE oraz w polskich placówek dyplomatycznych za granicą). Jeśli praktyka absolwenta odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE).

 

Praktyka realizowana przez absolwenta doliczana jest do jego kredytu mobilności w ramach programu Erasmus+. Łączny czas pobytu na studiach i praktykach w ramach kredytu mobilności (studia, praktyka studencka, praktyka absolwenta) nie może przekroczyć 12 miesięcy w obrębie jednego poziomu studiów (licencjackich czy inżynierskich /magisterskich /doktorskich).

 

Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów absolwenta. Kwalifikacja prowadzona jest przez  wydziałową komisję rekrutacyjną.

 

W czasie realizacji praktyki w ramach programu Erasmus+, absolwent nie może podpisać umowy o pracę z instytucją przyjmującą (!), ale może mieć równolegle inną płatną pracę, jednakże nie może ona kolidować z uzgodnionym planem realizacji praktyki.

 

Można uzyskać dofinansowanie na koszty podróży i utrzymania. Stawki miesięcznego stypendium na wyjazd są uzależnione od poziomu kosztów życia w danym kraju docelowym.
Sprawdź aktualną wysokość stypendium na stronie PROJEKTU.

 

PRAKTYKI ABSOLWENCKIE KROK PO KROKU


KROK 1 Znajdź instytucję zagraniczną, w której chciałbyś/ chciałabyś odbyć praktykę. Uzyskaj od nich list/e-mail potwierdzający, że zostaniesz przyjęty.
KROK 2 Uzgodnij indywidualny program praktyki Learning Agreement for Traineeships (część Before the Mobility) z wydziałowym koordynatorem Erasmus + (praktyka musi być zgodna z kierunkiem studiów i odbywać się w pełnym wymiarze godzin min. 30h/tydzień).
KROK 3 Wypełnij formularz zgłoszeniowy online: https://www.erasmus.uz.zgora.pl/students-form-pl/
KROK 4 Uzyskaj zaświadczenie z Biuro Obsługi Studenta potwierdzające status studenta z uwzględnieniem średniej za dotychczasowy okres studiów danego stopnia.
KROK 5 Zdobądź zaświadczenie o znajomości języka obcego wystawione przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego (UCKJ) lub zewnętrzny certyfikat językowy.
KROK 6 Przekaż do Biura Współpracy z Zagranicą właściwie podpisane i opieczętowane dokumenty.
KROK 7 Przygotuj:
a) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – dotyczące szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu odbywania praktyki;
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej(OC)– dotyczące szkód
spowodowanych przez Ciebie podczas odbywania praktyki (w czasie i poza godzinami pracy);
c) kartę EKUZ lub inne równoważne ubezpieczenie kosztów leczenia (KL);
d) numer rachunku bankowego (konto musi należeć do systemu SEPA).
KROK 8 Podpisz indywidualną umowę dotyczącą wyjazdu na praktyki oraz wypłaty stypendium

 

Szczegóły wyjazdu na praktyki w programie Erasmus+ na stronie: https://www.erasmus.uz.zgora.pl/wyjazd-na-praktyke/
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą
Marta Szafrańska-Winiecka e-mail:  erasmus@dwz.uz.zgora.pl, tel. 68 328 32 97.

 

*lub daty ukończenia studiów (kierunek lekarski) lub daty ukończenia semestru, kiedy termin obrony przypada w kolejnym roku akademickim.

** Wielka Brytania - termin oraz procedura wyjazdu do uzgodnienia z  Działem Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego.