Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

III edycja akademii Perceptus

perceptus.jpg

Już w najbliższy wtorek (24.10.2017) na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zostanie zain­au­gurowana 3 edy­cja akademii Per­cep­tus, porusza­jącej kwestie cyber­bez­pieczeństwa. Słuchacze otrzy­mają możli­wość zdoby­cia cen­nego doświad­czenia oraz prak­ty­cznej wiedzy w tema­cie IT Secu­rity — zarówno w zakre­sie sprzętu, jak i opro­gramowa­nia. Aspek­tem wyróż­ni­a­ją­cym zaję­cia jest nacisk kładziony na naukę prak­ty­cznych umiejęt­ności w zakre­sie opty­mal­iza­cji, tworzenia i zarządza­nia bez­pieczeńst­wem w infra­struk­turze IT, kon­fig­u­racją aplikacji a także rozwiązy­waniem real­nych prob­lemów pojaw­ia­ją­cych się na etapie imple­men­tacji i wdrożeń gotowych produktów.

 

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych posz­erze­niem swo­jej wiedzy oraz zdoby­ciem nowych umiejęt­ności z zakresu bez­pieczeństwa IT zapraszamy na wykład inau­gu­ra­cyjny, który odbędzie się w dniu 24 października o godzinie 13.15 w Sali 115 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego (budynek A-​2).

Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów

edycja 2017

uzetikus2.JPG

Z uwagi na tempo zmian w otoczeniu (i – w efekcie – nowe oczekiwania formułowane przez pracodawców pod adresem uczelni i jej absolwentów, różnorodność i zmienność ścieżek zawodowych) oraz z uwagi na konkurencję na rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, wiedza na temat kompetencji absolwentów i ich użyteczności ma dla uczelni i dla kolejnych roczników jej absolwentów kapitalne znaczenie. Celem tego badania jest właśnie zebranie danych oraz opinii na temat kompetencji absolwenta UZ.
 

Autorami raportów są dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ oraz
dr Dorota Szaban.   Przedstawiamy Państwu ostatni raport badań  >> Wejście

Rusza rekrutacja na Ambasadora BK UZ

Biuro Karier UZ organizuje nabór praktykantów na stanowisko Ambasadora/ki. Poszukujemy osób aktywnych, które chcą zaangażować się w działalność biura, wykorzystując własne umiejętności oraz zdobyć nowe doświadczenie w zakresie PR i promocji oraz organizacji dużych imprez.

Wymagania:

- status studenta UZ,

- stały dostęp do Internetu,

- umiejętność nawiązywania kontaktów, poszukiwania i analizy informacji,

- zdolności organizacyjne,

- samodzielność i kreatywność,

- odpowiedzialność i zaangażowanie.

 

Zakres obowiązków:

1)       Czynny udział w promowaniu działalności Biura Karier UZ na swoim Wydziale (rozwieszanie plakatów, roznoszenie ulotek i innych materiałów informacyjnych, promowanie biura na portalach internetowych).

2)       Pomoc w przygotowaniu akcji organizowanych przez Biuro Karier UZ, m. in. Ogólnopolski Tydzień Kariery, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, Targi Pracy, Gra Miejska.

3)       Utrzymywanie stałego kontaktu z Władzami swojego Wydziału, Parlamentem Studenckim, organizacjami studenckimi, starostami, studentami oraz aktualizowanie bazy kontaktowej.

4)       Reprezentowanie Biura Karier UZ na swoim wydziale.

5)       Proponowanie własnych rozwiązań oraz podejmowanie inicjatyw związanych z promocją Biura Karier.

6)       Pomoc w zbieraniu informacji na potrzeby Biura Karier.

Oferujemy:

1)       Umowę o praktyki indywidualne w Biurze Karier UZ (po zakończonych praktykach każda z osób otrzyma opinię  z wyszczególnieniem zadań, które realizowała oraz umiejętności, które nabyła).

2)       Udział w szkoleniach i warsztatach.

3)       Możliwość poznania specyfiki lubuskiego i ogólnopolskiego rynku pracy.

4)       Zdobycie wiedzy i doświadczenia w obszarze PR i marketingu oraz organizacyjnym.

Zgłoszenia:

Prosimy o przesyłanie CV oraz  listy propozycji promowania działań Biura Karier UZ (max. 1 strona formatu A4) na adres: Biuro.Karier@uz.zgora.pl. W tytule e-maila prosimy umieścić nazwę wydziału.


plakat Akademia BZWBK (2).JPG

Staże w instytucjach kultury

NCK.jpg
Program od ponad 10 lat łączy instytucje, organizacje pozarządowe oraz prywatne
firmy z branży kultury ze studentami i absolwentami, którzy chcą związać swoją karierę z kulturą.
Do głównych celów programu należą umożliwienie studentom szkół artystycznych i kierunków humanistycznych zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury, pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury, przygotowanie nowej, kompetentnej kadry  dla instytucji, organizacji i firm działających w sektorze kultury.

Staże realizowane są przez cały rok w ramach trzech edycji. Rozpoczynamy nabór do Edycji Jesienno-Zimowej 2017. Nabór odbywa się dwuetapowo,
w pierwszej kolejności dla instytucji, następnie po zamieszczeniu na stronie listy instytucji prowadzony jest nabór dla stażystów.

Aplikuj już teraz!
 
it_challenge2017.png
Porta_by_me_big.jpg

Nabór na staże w Kosowie

flaga ue.jpg

Europejska Służba Działań Zewnętrznych informuje o naborze na staże w Specjalnych Izbach Sądowych i Urzędzie Prokuratury Specjalnej Kosowa.
Staże odbywają się w Hadze. Skierowane są do studentów oraz młodych profesjonalistów, którzy niedawno ukończyli studia oraz osób po studiach, którzy doświadczenie zdobyte w czasie stażu wykorzystają do dalszych studiów lub badań w obszarze Specjalnych Izb Sądowych i Urzędzie Prokuratury Specjalnej Kosowa.
Poszukiwane są osoby o różnych kwalifikacjach związanych m.in. z: prawem, mediami, IT, finansami, zarządzaniem projektami czy architekturą.
Termin zgłoszeń mija 27.10.2017 r.

Więcej na stronie: www.msz.gov.pl

Wypełnij ankietę dla Perceptusa!

ankieta.jpg

W związku z zamiarem organizacji kolejnej, trzeciej już edycji #PerceptusITSecurityAcademy, chcielibyśmy Was zapytać, jakie tematy moglibyśmy poruszyć w nowym roku akademickim oraz co myślicie o dotychczasowych zajęciach.

W tym celu zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety:
https://goo.gl/forms/oEbTl4xE4eRG0xCb2

Zostań wolontariuszem!

szlachetna_paczka.jpg

Zapraszamy Cię do:

 •     realnej pomocy ludziom żyjącym w ubóstwie w Twojej okolicy,
 •     rozwoju osobistego podczas szkoleń przygotowujących do roli wolontariusza,
 •     sprawdzenia się w działaniu w zespole ludzi z pasją,
 •     pomagania w towarzystwie Jerzego Dudka, który REALnie pomaga, Grzegorza Turnaua, który dla nas siedział w pudle i wielu innych artystów i sportowców.


Aplikuj jeśli:

 •     masz ukończone 18 lat,
 •     kochasz ludzi i masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 •     chcesz pomagać i jesteś gotów szukać kreatywnych rozwiązań, aby pomoc była mądra i skuteczna,
 •     jesteś samodzielny i wytrwały w dążeniu do celu,
 •     bierzesz odpowiedzialność za swoje działania i ich efekty.


Zadania wolontariusza:

 •     spotkanie z rodzinami żyjącymi w biedzie i dobór tych, dla których pomoc materialna może być realną szansą na poprawę sytuacji,
 •     współpraca z darczyńcami przygotowującym paczki dla rodzin,
 •     współpraca z innymi wolontariuszami w rejonie – m. in. poszukiwanie darczyńców, organizacja magazynu.

Zapisy: www.szlachetnapaczka.pl/superw

Znajdż stypendium!

mojestypendium.jpg

Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym trwają nabory znacznej części polskich i zagranicznych programów stypendialnych.
W związku z tym prezentujemy Państwu największy ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach: www.mojestypendium.pl.

Wygraj nasz konkurs i zostań podatkowym liderem

konkurs.png

Startuje konkurs „Podatkowi liderzy" dla studentów i absolwentów kierunków prawniczych lub ekonomicznych. Uczestnicy konkursu przedstawią swoje pomysły na zmiany w polskim systemie podatkowym. Na najlepszych czeka płatny staż w Ministerstwie Finansów.

 

Pracę konkursową „Co warto zmienić w polskim prawie podatkowym?" (praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12) wyślij do 9 czerwca 2017 r. na adres praktyki@mf.gov.pl, jeżeli:
jesteś absolwentem lub studentem III, IV lub V roku na kierunku prawniczym lub ekonomicznym
znasz podstawy polskiego prawa podatkowego
bardzo dobrze znasz język angielski
twoim dodatkowym atutem jest znajomość innych języków obcych lub porządków prawnych.

Do pracy dołącz CV, podpisaną kartę zgłoszenia oraz kopie dokumentów potwierdzających status studenta/absolwenta.

Laureatom konkursu oferujemy:
miesięczny, płatny staż w Ministerstwie Finansówudział w pracach grupy roboczej, zajmującej się uszczelnieniem prawa podatkowego
uczestnictwo w organizowanych przez MF kursach i szkoleniach.

Sprawdź się i zostań podatkowym liderem!

Więcej na stronie: mf.gov.pl

ZAPRASZAMY NA PRAKTYKI DO MEKSYKU!

Meksyk.png

Ambasada  RP  w  Meksyku zaprasza studentów na praktyki  w referacie polityczno
- ekonomicznym, kultury, administracji i  w konsulacie.
Praktyki to  okazja do zdobycia nowego doświadczenia, podszkolenia języka hiszpańskiego, zapoznania się z pracą urzędu i specyfiką dyplomacji.Ogólne  informacje dotyczące  praktyk  studenckich  i absolwenckich    oraz    wolontariatu
w placówkach zagranicznych, a także wzory formularzy zgłoszeniowych znajdą Państwo na stronie internetowej MSZ:  
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/Praktyki są bezpłatne, a Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia ani ubezpieczenia osoby odbywającej praktykę.

 

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na
adres poczty elektronicznej: meksyk.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Ruszyła 10. edycja praktyk One Level Up

On Level Up.png

Chcesz zdobyć wiedzę biznesową i uczyć się od najlepszych? Zarządzać własnymi projektami i pracować z fantastycznymi ludźmi?

Jeśli tak, dołącz do nas.

 

Zapraszamy  na  dwumiesięczne, płatne praktyki wakacyjne, które odbywają się zarówno w biurze głównym jak i wybranych oddziałach firmy.

 

Zapewniamy profesjonalną rekrutację, wsparcie opiekuna przez cały czas trwania praktyki oraz dodatkowe szkolenia.

 

Więcej na stronie: http://kariera-provident.pl/dla-studentow/one-level-up.html
 

Zostań Ambasadorem PZU

Ambasador PZU.png

 

Dołącz do płatnego Programu Ambasador i zdobądź cenne doświadczenie promocyjno-organizacyjne wspierając działania wizerunkowe PZU na uczelniach i w mediach społecznościowych.
Jesteś ambitny, szukasz wyzwań? Działasz w organizacji i tworzysz ciekawe inicjatywy? Ten program jest właśnie dla Ciebie!

Dzięki PZU zdobędziesz cenne doświadczenie i poznasz ludzi z całej Polski. 

Nie zwlekaj, wyślij swoje CV i kilka słów o sobie na adres:  najlepszastrona@pzu.pl

Więcej informacji na  stronie PZU lub bezpośrednio u obecnego szczecińskiego Ambasadora- Alicji Remiszewskiej: szczecin@ambasadorpzu.pl

Saint Gobain.jpg
Kv_studentka_05102016-1.jpg
Cinkciarz_praktyki.png

V edycja konkursu „swissstandard.pl Od teorii do praktyki”

OdTeoriDoPraktyki.png

Rusza V, 2017/2018 edycja konkursu na prace dyplomowe organizowanego przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą. Konkurs przebiega w II etapach i skierowany jest do studentów, w którzy obecnie przygotowują się do wyboru tematu oraz pisania i obrony pracy dyplomowej w przyszłym roku akademickim.  Zgłoszenia tematów w I etapie można przesyłać do 30.11.2017. W II- możliwe jest skorzystanie z pomocy merytorycznej i konsultacji z wybranym Partnerem.

Partnerami merytorycznymi i fundatorami nagród- płatnych programów stażowych i wartościowych nagród rzeczowych – są firmy członkowskie Izby, beneficjenci znaku szwajcarskiej jakości „swissstandards.pl”.

Dodatkowe informacje o konkursie : www.odteoriidopraktyki.pl

Weź udział w Programie Sales & Operations Trainee

Program Eurocash.jpg

Łatwo nawiązujesz kontakty, nie wyobrażasz sobie pracy za biurkiem i czujesz się urodzonym sprzedawcą? Weź udział w Programie Sales & Operations Trainee, poznaj świat biznesu od podstaw i pnij się po szczeblach kariery!

 

Uczestnicy programu mogą rozwijać się w jednej z kilkunastu jednostek biznesowych. Najczęściej są to jednostki: Eurocash Alkohole, Eurocash Franczyza, Faktoria Win, Eurocash Dystrybucja, Eurocash Cash&Carry.

Program realizowany jest w oparciu o umowę o pracę na pełen etat i stanowi dopiero początek Twojej drogi zawodowej. Przy wsparciu Mentora planujesz ścieżkę swojego rozwoju i od Ciebie zależy, jak się ona ukształtuje.

Udział w programie może wymagać zmiany miejsca zamieszkania na terenie całego kraju. Relokację wspieramy dodatkiem mieszkaniowym.

Rekrutacja do Programu trwa cały rok, a moment rozpoczęcia pracy jest ustalany indywidualnie.

 

Więcej informacji:

Management Trainee:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d9a64c1b007d43b9a804e1f334e85198

 

Sales&Operations Trainee:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c40591718a344194aedaaac0b7ba95c0

 

Kierownik Hurtowni – Stażysta

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=49326b558f1d4180899f91c157269510 

PPL Eurocash.jpg
Nokia_summer-trainee-2016.jpg
marsz na staz.jpg

Program Stażowy w Wyborowa Pernod Ricard

staż wyborowa.jpg

 

Prowadzimy dwa programy stażowe: „Dobry Start Procentuje” w biurze w Warszawie i „Zaprocentuj w Wyborowej” w naszych zakładach produkcyjnych w Zielonej Górze i Poznaniu.
 

Co zyskasz odbywając Staż w Wyborowa Pernod Ricard?

- Płatny staż trwający 12 miesięcy
-  Wyjątkową przygodę w świecie marek premium o bogatej historii
-  Samodzielną realizację projektu
-  Możliwość pracy z ekspertami w swojej dziedzinie
-  Wsparcie Opiekuna Merytorycznego, który zadba o Twój rozwój oraz Opiekuna HR, który zapozna Cię ze sposobem pracy i kulturą organizacji
-  Pracę w serdecznej atmosferze wśród ludzi z pasją
-  Elastyczne godziny pracy
 
Więc jeśli:
Jesteś studentem IV, V roku lub absolwentem studiów wyższych
Znasz język angielski co najmniej na poziomie B2 wg. CEFR
Płynnie posługujesz się programem Excel, Power Point
Świetnie organizujesz swoją pracę i ustalasz priorytety
Masz umiejętności analityczne, a wyciąganie wniosków przychodzi Ci z łatwością
Masz pozytywne nastawienie i jesteś zaangażowana/y
Masz dużą energię do działania i chętnie wychodzisz z inicjatywą

To czekamy właśnie na Ciebie!

Alikuj.

Darmowe zagraniczne kursy

edx.png

Na stronie   www.edx.org znajduje się ciekawa oferta bezpłatnych kursów.  W zależności od zainteresowań można zapisać się na kurs z dziedziny informatyki, ekonomii, sztuki, inżynierii i wielu innych, a nawet uczyć się języków obcych.

Kursy prowadzone są na wielu zagranicznych uczelniach
m.in. Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, University of California, Berkeley, California Institute of Technology, Columbia University, Cornell University,Politechnika Federalna w Lozannie, Princeton University, Stanford University, University of Toronto i wiele innych.
Większość kursów jest prowadzona w języku angielskim, ale oferowane są również kursy w języku chińskim, francuskim, hiszpańskim, tureckim oraz kilku innych
 

Uczestnictwo w kursach oferowanych przez organizację jest bezpłatne, jednak jeżeli użytkownik jest zainteresowany otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę, musi uiścić opłatę wahającą się do około 50 do 100 dolarów.